Etik İlkeler ve Yayın Politikası

İLEF Dergisi Etik İlkeler ve Yayın Politikası
İLEF Dergisi iletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnisite temalarına değinen çalışmalara; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini, kuramlarını sorgulayan ve iletişim alanına eleştirel bakan araştırmalara açıktır..

Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez (Mayıs – Kasım) açık erişimli olarak Türkiye’de ve çevresinde iletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından aşağıdaki etik ilkeler ve yayın politikasına doğrultusunda yayımlanır. İLEF Dergisi araştırma ve yayın etiği konularında “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committee on Publication Ethics – COPE, https://publicationethics.org/) hazırladığı yönergeye göre hareket eder.
İLEF Dergisi makale kabulü ve yayın süreci için ücret talep etmez.


Değerlendirme ve Yayın Süreci
İLEF Dergisi’ne ulaşan yazıların değerlendirme ve yayınlanma süreçleri, süreğen bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle temalı özel sayılar hariç her sayı için son gönderim şeklinde bir tarih belirlenmez.
Gelen yazılar, ön değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde hakem sürecine alınmakta, inceleme sonucunda kabul alan ve sırası gelen çalışmalar içinde bulunulan dönem (Mayıs ve Kasım) sayısında yayımlanmaktadır. Her sayıda Yayın Kurulu’nun kararı gereği 5-7 arasında yazı sınırı bulunduğu için kabul alma tarihine göre bu sınırı aşan yazılar, bir sonraki dönem sayısında yayımlanmak üzere bekletilmektedir.
İLEF Dergisi, yazıları DergiPark üzerinden kabul eder.
Düzeltme ve Geri Çekme Süreçleri
Değerlendirmek üzere İLEF Dergisine gönderilen çalışmalar üzerinde editör ya da hakem(ler)in düzeltme ve değişiklik talepleri olabilir. Yazar bu istekleri uygun bulması durumunda yerine getirir. Uygun olmadığını düşündüğü talepleri neden yerine getirmediğini yazar(lar)dan açıklaması beklenir.
Yazar(lar) yayın sürecinin her aşamasında aday çalışmalarını geri çekme hakkına sahiptir.


Yayıncının Sorumlulukları
İLEF Dergisi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) tarafından yayınlanmaktadır. İLEF Dergisi’nin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni İLEF adına fakülte dekanıdır.
Derginin yayın kurulu İLEF’teki bölümler tarafından her iki senede bir önerilen üyelerden oluşmaktadır. İLEF Dergisi editörleri ve Ankara Üniversitesi arasındaki ilişki mutlak editoryal bağımsızlığa dayanmaktadır.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi; İLEF Dergisi’ni, tanıtır ve dağıtır; derginin baskılarını, yazarların ve yayıncı ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korur.
Okurlarımız İLEF Dergisi materyallerini uygun referans vermek koşuluyla paylaşabilir; herhangi bir medyum ve formatta kopyalayabilir, yeniden dağıtabilir; üzerinde değişiklik yapabilirler. Ancak İLEF Dergisi materyalleri ticari amaçlarla kullanılamaz ya da diğerlerinin lisansın izin verdiği ölçütlerde tasarruf hakkını sınırlayıcı yasal ya da teknolojik önlemlere konu edilemez.

Dergiye yazarlar tarafından gönderilen yazıların ilk hali, değerlendirme sürecinde her türlü değiştirilmiş ve düzenlenmiş versiyonu ile yayımlanmış metin, yazarlar tarafından istenilen ortamda arşivlenebilir.


Editoryal Sorumluluk
Editörler, değerlendirmek üzere gönderilen her çalışmanın incelemesini ve yayın sürecini İLEF Dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası çerçevesinde yürütmekle yükümlüdür.
Editörler yayınladıkları her metinden sorumludurlar ve bir metnin kabul ya da reddedilmesi için yegâne sorumluluk editörlere aittir. Editörler yayın süreci ile ilgili karar alacaklarında hakemlerle ya da yayın kurulu üyeleriyle görüşebilirler. Metinler akademik değerlerine göre dikkate alınır ve kabul edilir.
Editörler İLEF Dergisi’ni sürekli geliştirme ve yayın niteliklerini artırma çabasıyla hareket ederler.
İletişim alanında gerekli eleştirel tartışma ortamının sağlanması için editörler gerekli hassasiyeti gösterirler.
Editörler ve yazı işleri kadrosundan hiç kimse, ilgili yazar, hakemler, hakemlik yapması olası kişiler, diğer yayın danışmanları ve yayıncı kuruluş ile yapılacak görüşmelerin dışında, sunulan metin hakkında ifşaatta bulunamaz.
Her bir metin tarafsızca ele alınmalı; metinlere yazarın cinsiyeti, politik görüşü, kıdemi ve kurumsal ilişkileri hesaba katılmaksızın değer biçilmelidir.
Editörler yayın sürecinde fikri mülkiyet haklarına aykırılık, bilimsel etiğe uygun olmayan eylemler, intihal gibi durumlarda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Editörler ile yayıncı arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır. Editörlerin alacağı her karar yayıncıdan, diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
Editörler kişisel kazanç ve çıkarların yerine kamu yararını merkezine alarak yayıncılık faaliyetini yürütürler.
Editörler ile çıkar çatışması olan yazarlar tarafından sunulan çalışmalar Yayın Kurulu’nun bir üyesi tarafından incelenir. Yayın Kurulu üyeleri tarafından sunulan çalışmalar uygun ve adil bir süreç sağlamak adına bir yardımcı ya da misafir editörün değerlendirmesine sunulur.
Her makalenin en az bir hakeminin İLEF ile hiçbir ilişkisinin olmaması gerekmektedir. İLEF üyeleri fakültedeki meslektaşları tarafından sunulan çalışmaları değerlendirmemelidir.

Yazarın Sorumlulukları

İLEF Dergisi’ne sunulan metinler/çalışmalar intihal içermemeli ve özgün olmalıdır.
Yazar(lar) çalışmalarında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler ve derginin formatı doğrultusunda atıf yapmalıdır.
Sunulan çalışmanın daha önce başka mecrada yayınlanmamış olmasına ve birden fazla mecraya aynı çalışma ile başvurulmamasına dikkat edilmelidir.
Yazar(lar) cinsiyetçi ve ayrımcı bir dil kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
Yararlanılan fonlar ve hibeler de dâhil olmak üzere, potansiyel ya da görünür herhangi bir çıkar çatışması bildirilmelidir.
Çalışmalar/metinler üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
Yazar(lar) çalışmalarında kullandıkları verilerin kullanım haklarını, bununla ilişkili gerekli izinleri ve üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onaylarını, istenmesi durumunda sunmak üzere belgelendirmelidir.
Aşağıdaki durumlarda yazar(lar) etik kurul izni almalıdır:
Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
insan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekir.
Yazar(lar)dan derleme makale için etik kurul onayı talep edilmez.
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
Yazar(lar) üniversite mensubu olmaması durumunda da bölgelerinde bulunan etik kurullara başvurabilirler.
Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmedir. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise kurul kararı; kurul adı, tarihi ve sayısı şeklinde yazının ilgili yerinde dipnot biçiminde belirtilmelidir. Ayrıca etik kurul kararını gösteren belge aday çalışma ile birlikte İLEF Dergisi’ne iletilmelidir.
Yazar(lar)dan değerlendirme sürecinde çalışmalarına ilişkin ham veriler talep edilebilir, böyle bir durum için yazar(lar) çalışmayı İLEF Dergisi’ne gönderdikleri aşamada ham verileri sunmaya hazır olmalıdır. Ayrıca çalışmanın yayımlanması durumunda yazar(lar) makale ile ilgili verileri beş yıl süreyle saklama yükümlülüğündedir.
Yazar(lar) çalışmalarına katkı sağlayan bütün kişileri belirtmekle yükümlüdür; çalışmaya önemli derecede katkısı olan kişiler ortak yazar olarak belirtilmelidir ve yazar(lar) çalışmanın sunulabilmesi için bütün ortak yazar(lar)ın rızasını almış olmalıdır.
Telif Hakkı Devir Formu sorumlu yazar tarafından doldurulmalı ve çalışmayla birlikte iletilmelidir.
Bir YL ya da DR tezinin bir veya daha fazla bölümü temel alınarak üretilmiş makalelerin tek yazarlı olması beklenir.
Yazar(lar) çalışmanın/metnin eski bir versiyonu başka bir mecrada yayınlanmışsa bunu belirtmelidir.
Yazar çeşitliliğine verilen önem nedeniyle aynı yazar(lar)ın kısa aralıklarla İLEF Dergisi'nde makale yayımlamamasına dikkat edilmektedir. İlke kararı olarak yazar(lar)ın süreç sonrasında kabul olan yazısının yayımlanabilmesi için önceki 6 sayı (3 yıl) içerisinde İLEF Dergisi'nde yayın yapmamış olması gerekir.
Mevcut telif hakları yasası tarafından tanımlanan “adil kullanım ilkesi”ni aşan bütün örneklemelerin, alıntılamaların, tablo ve imajların izinlerinin yazar(lar) tarafından alınmış olması gerekmektedir.
Değerlendirme sürecine alınmış çalışmaların yazar sorunluluklarında değişiklik yapılması (yazar çıkarılması, eklenmesi ya da yazar sıralarının değiştirilmesi) teklif edilemez.
Değerlendirme sürecindeki bir çalışmada, çıkar çatışmasının ortaya çıkması, etik ihlal ya da hata tespit edilmesi durumunda, yazar(lar) konuyu editör ile paylaşmalı; düzeltme veya geri çekme için gerekli hassasiyeti göstermelidir.


Yazar çeşitliliğine verilen önem nedeniyle aynı yazar(lar)ın kısa aralıklarla İLEF Dergisi'nde makale yayımlamamasına dikkat edilmektedir. İlke kararı olarak yazar(lar)ın süreç sonrasında kabul alan yazısının yayımlanabilmesi için önceki 6 sayı (3 yıl) içerisinde İLEF Dergisi'nde yayın yapmamış olması gerekir.


Hakemin Sorumlulukları
İLEF Dergisi çift kör hakem değerlendirme sistemini kullanır. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri değerlendirme süreci boyunca birbirinden gizlenir. İLEF Dergisi değerlendirme sürecinde olan yazıların incelemesinde hakemlerin şu ilkelere uygun hareket etmesi beklenir:
Hakemler;
çalışmayı adil ve tarafsız olarak değerlendirmelidir,
kör hakemlik sürecinin gerektirdiği gizliliği korumalıdır,
dergi editörünü fiili ya da olası herhangi bir intihal, çoklu yayın veya eş zamanlı başvuru vakasından haberdar etmelidir,
herhangi bir çıkar çatışması ya da çıkar birliği olduğu hallerde hakemlik teklifini geri çevirmelidir,
uzmanlık alanı ile ilgili çalışmayı değerlendirmeyi kabul etmelidir,
değerlendirmeyi yapıcı bir dille yapmaya, aşağılayıcı ve kırıcı ifadelerden kaçınmaya dikkat etmelidir,
değerlendirmeyi kabul ettikleri yazıyı belirlenen sürelerde teslim etmeye özen göstermelidir,
incelemelerini İLEF Dergisi’nin etik ilkelerini ve yayın politikası göz önünde bulundurarak gerçekleştirmelidir.
Hakemlerin çalışmayı değerlendiremeyecek oldukları durumlarda, dergi editörü çalışmayı değerlendirebilecek olan alternatif hakem önerilerini memnuniyetle kabul edecektir.


İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
İLEF Dergisi’ne gönderilen her çalışma değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal programı aracılığıyla benzerlik kontrolüne tabi tutulur. Çıkan sonuç editör tarafından incelenir ve yazının sürece alınıp alınmayacağına karar verilir. Bunlara ek olarak benzerlik denetimi sonrasında editörün gerekli görmesi halinde yazar(lar)dan değişlik talep edebilir.
Okuyucuların, araştırmacıların hakemlerin ve yazarların, değerlendirme süreci devam eden ya da yayımlanmış bir yazıda yukarıda belirtilen İLEF Dergisi Etik İlkeleri ve Yayın politikasına ve akademik etik ilkelere aykırı hal ve haller karşılaşılması durumunda ilefjournal@gmail.com adresine bilgi vermesi gerekir.

Son Güncelleme Zamanı: 8.05.2024 16:09:22