Referans ve Metin Formatı

Referans ve Metin Formatı

Referans Kuralları

Metinler Chicago Referans Formatı'nın author-date sistemine göre düzenlenmelidir. Metin içinde atıflar yazarın ya da yazarların soyadı, eserin yayın tarihi ve sayfa numarası şeklinde gösterilmelidir. Metine eklenecek notlar ise sayfa sonunda dipnot olarak verilmelidir. Çalışmanın sonunda atıf yapılan eserleri içeren kaynakça alfabetik sıraya göre oluşturulmalıdır.

Kitap
Tek yazar
Metin içinde
(Kışlalı 2011, 55)

Kaynakçada
Kışlalı, Ahmet Taner. 2011. Siyaset Bilimi. Ankara: İmge Kitabevi.

İki ya da daha fazla yazar
Metin içinde
(Horkheimer ve Adorno 2014, 125-27)
(Hall vd. 2005, 96)

Kaynakçada
Horkheimer, Max ve Theodor W. Adorno. 2014. Aydınlanmanın Diyalektiği. Çevirenler Nihat Ülner ve Elif Öztarhan Karadoğan. Ankara: Kabalcı Yayınevi.
Hall, Stuart, Doothy Hobson, Andrew Lowe ve Paul Willis. 2005. Culture Media Language. New York: Routledge.

Kitap Bölümü
Metin içinde
(Atılgan 2015, 291-92)
(Hall 1993, 80)

Kaynakçada
Atılgan, Gökhan. 2015. “İdeoloji.”Siyaset Bilimi içinde, editörler Gökhan Atılgan ve E. Atilla Aytekin, 285-98. İstanbul: Yordam Kitap.
Hall, Stuart. 1993. “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü.” Çeviren Mehmet Küçük. Medya İktidar İdeoloji içinde, editör Mehmet Küçük, 77-127. Ankara: Ark Yayınevi.

E-kitap, Çevrimiçi Kaynaklar
Çevrimiçi olarak referans gösterilen kitaplar için, referans URL veya veri tabanının adını ekleyiniz. Diğer e-kitap türleri için formatı adlandırınız. Sayfa numaraları yoksa metinde bir bölüm başlığı ya da bölüm gösterilebilir.

Metin içinde
(Mutlu 2008, 123-28)
(Kurland and Lerner 1987, bölüm 10, belge 19)

Kaynakçada
Mutlu, Erol. 2008. İletişim Sözlüğü. Ankara: Ayraç. Kindle.
Kurland, Philip B. ve Ralph Lerner, ed. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Dergi Makalesi
Metin içinde
(Karagöz-Kızılca 2016, 81)

Kaynakçada
Karagöz-Kızılca, Gül. 2016. “Osmanlı/Türk Basın Tarihi Yazımı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme.” İlef Dergisi 3 (1): 71-90.

Online dergi
Varsa DOI (Digital Object Identifier) numarasını belirtiniz. DOI numarası yoksa URL adresine yer veriniz.
Metin içinde
(Işık ve Eşitti 2016, 656-57)

Kaynakçada
Işık, Mehmet ve Şakir Eşitti. 2016. “I. Dünya Savaşı Propaganda Afişlerinde Kadın Temsillerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göstergebilimsel İncelenmesi.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70, no. 3 (Güz): 655-82. https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002366.
Işık, Mehmet ve Şakir Eşitti. 2016. “I. Dünya Savaşı Propaganda Afişlerinde Kadın Temsillerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göstergebilimsel İncelenmesi.” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70, no. 3 (Güz): 655-82. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000149467.

Gazete ya da Popüler Dergide Makale
Metin içinde
(Çevikgöz 2016)
(Dündar 2016, 11)

Kaynakçada
Çevikgöz, Ünal. 2016. “Kent ve Göç.” Radikal, 8 Şubat 2016. http://www.radikal.com.tr/yazarlar/unal-cevikoz/kentler-ve-goc-1506875/.
Dündar, Can. 2016. “Sevgili Cumhuriyet Okuru Bugün 8 Şubat Pazartesi.” Cumhuriyet, 8 Şubat 2016.

Yayımlanmamış Tez
Metin içinde
(Akçay 2015, 99–100)

Kaynakçada
Akçay, Ebru. 2015. “Edebi Edebiyata Karşı Edepli Edebiyat: Hidayet Romanlarında Propaganda Unsurlarının İncelenmesi.” Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi.

Web sitesi
Yayımlanma veya gözden geçirme tarihi listelenmeyen bir kaynak için yıl yerine t.y. (“tarih yok”) kullanılmalıdır. Bununla birlikte erişim ya da son değişim tarihi eklenmelidir.
Metin içinde
(Google 2019)
(Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, t.y.)

Kaynakçada
Google. 2019. “Gizlilik Politikası.” Gizlilik ve Şartlar. Son değişim tarihi 22 Ocak 2019. https://www.google.com/policies/privacy/.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi. t.y. “Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakkında.” Erişim tarihi 1 Nisan 2019. http://ilef.ankara.edu.tr/fakulte-hakkinda/.

Daha fazla ayrıntı ve İngilizce makaleler için bkz:
For more detailed guidelines in English, please refer to The Chicago Manual of Style Author-Date, https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

Son Güncelleme Zamanı: 2.04.2021 14:45:02