Cilt: 8 Sayı: 2, 25.11.2021

Yıl: 2021
Prof. Dr. Nurcan TÖRENLİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları
Arş. Gör. Uğur YAĞAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0002-3902-0514
İletişim ve Medya Çalışmaları
Arş. Gör. Gulden GURSOY-ATAMAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik
Ayçin ÖZOKTAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Gazetecilik

İLEF Dergisi iletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez açık erişimli olarak, Türkiye’de ve çevresinde İletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanır.

İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, cinsiyet, etnisite ve cinsellik temalarına değinen çalışmaları; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini ve kuramlarını sorgulayan, farklı medya pratiklerine politik bir yaklaşım sağlayan araştırmacıların katkılarını teşvik eder.

Yazı Teslim Kuralları ve Yayın Süreci

Yayın Süreci

Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle editör tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından incelenir. Bu yönleriyle uygun bulunanların yazar adları gizlenir ve Editör ve/veya Yayın Kurulu üyelerinin görüşü doğrultusunda, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, alanında eser ve çalışmalarıyla kabul görmüş iki hakeme gönderilir. Hiçbir şekilde hakemlere yazar adı gönderilmez, yazarlara hakem adı açıklanmaz.

Yazarların hakem değerlendirmesi sürecinde belirtilen veya editörler tarafından talep edilen düzenlemeleri Microsoft Word programının “değişiklikleri izle” özelliğini kullanarak yapması rica edilir. Yazarlar, değerlendirme sürecinde istenen değişikliklere dair özet, yorum veya itirazlarını bir revizyon raporuyla editörler kuruluna bildirebilirler.

Hakem raporları iki yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu nihai kararını raporlar üzerinden verebilir. Yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun eleştiri, öneri ve düzeltme taleplerini dikkate alırlar.

Yayına hazır eserler için yazardan onay alınır.

Her bir yazara derginin basılı kopyasından birer adet gönderilir.

Yazarlar için Yazım Kuralları

Dergiye gönderilecek yazılar, dipnotlar ve kaynakça dâhil 8000 sözcüğü geçmemelidir.

Dergiye gönderilecek yazılara ortalama 150 sözcükten oluşan özet, 5 anahtar sözcük ve başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir.

Yazıya ek olarak yazarın kısa biyografisi, iletişim bilgileri, yazar(lar) tarafından imzalanmış telif hakkı devir formu ve ORCID bilgisi gönderilmelidir.

Gönderilen metinde yazarın kimliğini ifşa edecek ibarelerden kaçınılması gerekmektedir. Metin içerisinde ve sonnotlarda yazarın adı ile kurumu hakkında bilgi verilmemeli, yazının çıkışına dayanak oluşturan tez, proje vb. çalışmalar işaret edilmemelidir. Bu tür sonnotlar hakem sürecinden sonra yayın aşamasında eklenmek üzere dergiye gönderilen e-postada not düşülerek belirtilmelidir. Yazarın yazının geçmişi ile ilgili başka bir bilgilendirme yapma ihtiyacı duyması durumunda ise bunu yazıyı gönderdiği mailde belirtmesi gerekmektedir.

Yazı teklifleri yazarın adı, çalışmanın adı, çalışmanın tek cümlelik özetini içeren bir ileti ile gönderilmelidir.

İLEF Dergisi’nde yer alacak tüm yazıların metin içi referansları ve kaynakçaları Chicago Referans Formatı’nın author-date sistemine uygun olarak gösterilmelidir. Bunun için Referans ve Metin Formatı sayfamıza bakabilirsiniz.

Yazıda kullanılan başlıklar kısa ve net olmalıdır.

Yazılar doc ya da docx uzantılı dosyada Times New Roman yazı tipinde, 12 punto ve çift satır aralığıyla yazılmalıdır. Dipnotlar 9 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

Yazının ana başlığı ve ara başlıklar, kalın ve sözcüklerin ilk harfleri büyük olmalıdır.

40 sözcüğü geçen alıntılar, paragraftan bir santim içerde, blok halinde, tek satır aralığında ve 11 punto ile yazılmalıdır.

Alıntı yapıldığı durumlarda kaynaklar, tablo ve figürlerin altına yazılmalıdır.

Yukarıdaki kurallara uymayan yazılar, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra değerlendirme sürecine kabul edilir.

Yazı teslimi ve dergiyle ilgili her türlü iletişim için ilefdergisi@ankara.edu.tr adresi kullanılabilir.

İLEF Dergisi Etik İlkeler ve Yayın Politikası
İLEF Dergisi iletişim araştırmaları ve medya çalışmaları alanında yayın yapan hakemli bir yayındır. Araştırmacılar için özgür ve eleştirel bir platform sunarak farklı entelektüel gelenekleri ve disiplinlerarası yaklaşımları yansıtmayı amaçlar. İLEF Dergisi görsel-işitsel kültürde, geleneksel ve yeni medyada, sınıf, cinsiyet, etnisite ve cinsellik temalarına değinen çalışmaları; gazetecilik, film, televizyon, video ve dijital medyanın tarihini ve kuramlarını sorgulayan, farklı medya pratiklerine politik bir yaklaşım sağlayan araştırmacıların katkılarını teşvik eder.
Basılı ve online versiyonlarıyla yılda iki kez (Mayıs – Kasım) açık erişimli olarak Türkiye’de ve çevresinde iletişim alanındaki en eski akademik kurum olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından aşağıdaki etik ilkeler ve yayın politikasına doğrultusunda yayımlanır. İLEF Dergisi araştırma ve yayın etiği konularında “Yayın Etiği Komitesi”nin (Committee on Publication Ethics – COPE, https://publicationethics.org/) hazırladığı yönergeye göre hareket eder.
İLEF Dergisi makale kabulü ve yayın süreci için ücret talep etmez.


Değerlendirme ve Yayın Süreci
İLEF Dergisi’ne ulaşan yazıların değerlendirme ve yayınlanma süreçleri, süreğen bir şekilde devam etmektedir. Bu nedenle temalı özel sayılar hariç her sayı için son gönderim şeklinde bir tarih belirlenmez.
Gelen yazılar, ön değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde hakem sürecine alınmakta, inceleme sonucunda kabul alan ve sırası gelen çalışmalar içinde bulunulan dönem (Mayıs ve Kasım) sayısında yayımlanmaktadır. Her sayıda Yayın Kurulu’nun kararı gereği 5-7 arasında yazı sınırı bulunduğu için kabul alma tarihine göre bu sınırı aşan yazılar, bir sonraki dönem sayısında yayımlanmak üzere bekletilmektedir.
İLEF Dergisi, yazıları editor@ilefdergisi.org adresi üzerinden kabul eder.
Düzeltme ve Geri Çekme Süreçleri
Değerlendirmek üzere İLEF Dergisine gönderilen çalışmalar üzerinde editör ya da hakem(ler)in düzeltme ve değişiklik talepleri olabilir. Yazar bu istekleri uygun bulması durumunda yerine getirir. Uygun olmadığını düşündüğü talepleri neden yerine getirmediğini yazar(lar)dan açıklaması beklenir.
Yazar(lar) yayın sürecinin her aşamasında aday çalışmalarını geri çekme hakkına sahiptir.


Yayıncının Sorumlulukları
İLEF Dergisi Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) tarafından yayınlanmaktadır. İLEF Dergisi’nin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni İLEF adına fakülte dekanıdır.
Derginin yayın kurulu İLEF’teki bölümler tarafından her iki senede bir önerilen üyelerden oluşmaktadır. İLEF Dergisi editörleri ve Ankara Üniversitesi arasındaki ilişki mutlak editoryal bağımsızlığa dayanmaktadır.
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi; İLEF Dergisi’ni, tanıtır ve dağıtır; derginin baskılarını, yazarların ve yayıncı ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korur.
Okurlarımız İLEF Dergisi materyallerini uygun referans vermek koşuluyla paylaşabilir; herhangi bir medyum ve formatta kopyalayabilir, yeniden dağıtabilir; üzerinde değişiklik yapabilirler. Ancak İLEF Dergisi materyalleri ticari amaçlarla kullanılamaz ya da diğerlerinin lisansın izin verdiği ölçütlerde tasarruf hakkını sınırlayıcı yasal ya da teknolojik önlemlere konu edilemez.


Editoryal Sorumluluk
Editörler, değerlendirmek üzere gönderilen her çalışmanın incelemesini ve yayın sürecini İLEF Dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası çerçevesinde yürütmekle yükümlüdür.
Editörler yayınladıkları her metinden sorumludurlar ve bir metnin kabul ya da reddedilmesi için yegâne sorumluluk editörlere aittir. Editörler yayın süreci ile ilgili karar alacaklarında hakemlerle ya da yayın kurulu üyeleriyle görüşebilirler. Metinler akademik değerlerine göre dikkate alınır ve kabul edilir.
Editörler İLEF Dergisi’ni sürekli geliştirme ve yayın niteliklerini artırma çabasıyla hareket ederler.
İletişim alanında gerekli eleştirel tartışma ortamının sağlanması için editörler gerekli hassasiyeti gösterirler.
Editörler ve yazı işleri kadrosundan hiç kimse, ilgili yazar, hakemler, hakemlik yapması olası kişiler, diğer yayın danışmanları ve yayıncı kuruluş ile yapılacak görüşmelerin dışında, sunulan metin hakkında ifşaatta bulunamaz.
Her bir metin tarafsızca ele alınmalı; metinlere yazarın cinsiyeti, politik görüşü, kıdemi ve kurumsal ilişkileri hesaba katılmaksızın değer biçilmelidir.
Editörler yayın sürecinde fikri mülkiyet haklarına aykırılık, bilimsel etiğe uygun olmayan eylemler, intihal gibi durumlarda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Editörler ile yayıncı arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır. Editörlerin alacağı her karar yayıncıdan, diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
Editörler kişisel kazanç ve çıkarların yerine kamu yararını merkezine alarak yayıncılık faaliyetini yürütürler.
Editörler ile çıkar çatışması olan yazarlar tarafından sunulan çalışmalar Yayın Kurulu’nun bir üyesi tarafından incelenir. Yayın Kurulu üyeleri tarafından sunulan çalışmalar uygun ve adil bir süreç sağlamak adına bir yardımcı ya da misafir editörün değerlendirmesine sunulur.
Her makalenin en az bir hakeminin İLEF ile hiçbir ilişkisinin olmaması gerekmektedir. İLEF üyeleri fakültedeki meslektaşları tarafından sunulan çalışmaları değerlendirmemelidir.


Yazarın Sorumlulukları
İLEF Dergisi’ne sunulan metinler/çalışmalar intihal içermemeli ve özgün olmalıdır.
Yazar(lar) çalışmalarında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler ve derginin formatı doğrultusunda atıf yapmalıdır.
Sunulan çalışmanın daha önce başka mecrada yayınlanmamış olmasına ve birden fazla mecraya aynı çalışma ile başvurulmamasına dikkat edilmelidir.
Yazar(lar) cinsiyetçi ve ayrımcı bir dil kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
Yararlanılan fonlar ve hibeler de dâhil olmak üzere, potansiyel ya da görünür herhangi bir çıkar çatışması bildirilmelidir.
Çalışmalar/metinler üçüncü bir tarafın mahremiyet ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.
Yazar(lar) çalışmalarında kullandıkları verilerin kullanım haklarını, bununla ilişkili gerekli izinleri ve üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onaylarını, istenmesi durumunda sunmak üzere belgelendirmelidir.
Aşağıdaki durumlarda yazar(lar) etik kurul izni almalıdır:
Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
insan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekir.
Yazar(lar)dan derleme makale için etik kurul onayı talep edilmez.
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
Yazar(lar) üniversite mensubu olmaması durumunda da bölgelerinde bulunan etik kurullara başvurabilirler.
Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmedir. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise kurul kararı; kurul adı, tarihi ve sayısı şeklinde yazının ilgili yerinde dipnot biçiminde belirtilmelidir. Ayrıca etik kurul kararını gösteren belge aday çalışma ile birlikte İLEF Dergisi’ne iletilmelidir.
Yazar(lar)dan değerlendirme sürecinde çalışmalarına ilişkin ham veriler talep edilebilir, böyle bir durum için yazar(lar) çalışmayı İLEF Dergisi’ne gönderdikleri aşamada ham verileri sunmaya hazır olmalıdır. Ayrıca çalışmanın yayımlanması durumunda yazar(lar) makale ile ilgili verileri beş yıl süreyle saklama yükümlülüğündedir.
Yazar(lar) çalışmalarına katkı sağlayan bütün kişileri belirtmekle yükümlüdür; çalışmaya önemli derecede katkısı olan kişiler ortak yazar olarak belirtilmelidir ve yazar(lar) çalışmanın sunulabilmesi için bütün ortak yazar(lar)ın rızasını almış olmalıdır.
Telif Hakkı Devir Formu sorumlu yazar tarafından doldurulmalı ve çalışmayla birlikte iletilmelidir.
Bir YL ya da DR tezinin bir veya daha fazla bölümü temel alınarak üretilmiş makalelerin tek yazarlı olması beklenir.
Yazar(lar) çalışmanın/metnin eski bir versiyonu başka bir mecrada yayınlanmışsa bunu belirtmelidir.
Mevcut telif hakları yasası tarafından tanımlanan “adil kullanım ilkesi”ni aşan bütün örneklemelerin, alıntılamaların, tablo ve imajların izinlerinin yazar(lar) tarafından alınmış olması gerekmektedir.
Değerlendirme sürecine alınmış çalışmaların yazar sorunluluklarında değişiklik yapılması (yazar çıkarılması, eklenmesi ya da yazar sıralarının değiştirilmesi) teklif edilemez.
Değerlendirme sürecindeki bir çalışmada, çıkar çatışmasının ortaya çıkması, etik ihlal ya da hata tespit edilmesi durumunda, yazar(lar) konuyu editör ile paylaşmalı; düzeltme veya geri çekme için gerekli hassasiyeti göstermelidir.


Hakemin Sorumlulukları
İLEF Dergisi çift kör hakem değerlendirme sistemini kullanır. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri değerlendirme süreci boyunca birbirinden gizlenir. İLEF Dergisi değerlendirme sürecinde olan yazıların incelemesinde hakemlerin şu ilkelere uygun hareket etmesi beklenir:
Hakemler;
çalışmayı adil ve tarafsız olarak değerlendirmelidir,
kör hakemlik sürecinin gerektirdiği gizliliği korumalıdır,
dergi editörünü fiili ya da olası herhangi bir intihal, çoklu yayın veya eş zamanlı başvuru vakasından haberdar etmelidir,
herhangi bir çıkar çatışması ya da çıkar birliği olduğu hallerde hakemlik teklifini geri çevirmelidir,
uzmanlık alanı ile ilgili çalışmayı değerlendirmeyi kabul etmelidir,
değerlendirmeyi yapıcı bir dille yapmaya, aşağılayıcı ve kırıcı ifadelerden kaçınmaya dikkat etmelidir,
değerlendirmeyi kabul ettikleri yazıyı belirlenen sürelerde teslim etmeye özen göstermelidir,
incelemelerini İLEF Dergisi’nin etik ilkelerini ve yayın politikası göz önünde bulundurarak gerçekleştirmelidir.
Hakemlerin çalışmayı değerlendiremeyecek oldukları durumlarda, dergi editörü çalışmayı değerlendirebilecek olan alternatif hakem önerilerini memnuniyetle kabul edecektir.


İntihal ve Etik Dışı Davranışlar
İLEF Dergisi’ne gönderilen her çalışma değerlendirme sürecine alınmadan önce intihal programı aracılığıyla benzerlik kontrolüne tabi tutulur. Çıkan sonuç editör tarafından incelenir ve yazının sürece alınıp alınmayacağına karar verilir. Bunlara ek olarak benzerlik denetimi sonrasında editörün gerekli görmesi halinde yazar(lar)dan değişlik talep edebilir.
Okuyucuların, araştırmacıların hakemlerin ve yazarların, değerlendirme süreci devam eden ya da yayımlanmış bir yazıda yukarıda belirtilen İLEF Dergisi Etik İlkeleri ve Yayın politikasına ve akademik etik ilkelere aykırı hal ve haller karşılaşılması durumunda editor@ilefdergisi.org adresine bilgi vermesi gerekir.

İlef Dergisi makale gönderim ya da süreç işletimi için herhangi bir ücret talep etmemektedir