Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Possibility of Neuro-imaging As a New Image Form: A Schizoanalytic Reading of Inception Movie

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 203 - 228, 25.05.2022
https://doi.org/10.24955/ilef.1039865

Öz

Deleuze has done studies that see neuroscience and neuroscience studies as models and tools for philosophy and especially the visual arts. In an interview published in the journal Chaiers Du Cinema, he points to the relationship between neuroscience and screen culture with the phrase "The brain is the screen". In the Time-Image book, this proposition with neuroscience; continues by revealing the relationship between screen, film and camera. This study discusses to be suggested the neuro-image, which is thought to have developed with today's digital screen culture, fed by Deleuze's aforementioned proposition and carrying it forward, as a third image type beyond movement-image and time-image. By making a schizoanalytic reading of Christopher Nolan's Inception, the study reveals the temporal dimensions of the neuro-image and produces an interpretation of its place in Deleuze's philosophy of time. The study, which examines the socio-political changes that allow us to discuss the neuro-image, explores the causes of the neurocinema conceptualization today and focuses on the contribution of this perspective to the cinema theory. How does the neuro-image classification offer us a perspective in understanding contemporary cinema?

Kaynakça

 • Bahtin, M. 2019. Gülmenin Tarihinde Rabelais. Çiçek Öztek tarafından çevrildi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. 1995. The Gulf War Did Not Take Place. Indiana University Press.
 • Baudrillard, J. 2002. The Spirit of Terrorism. Chris Turner tarafından çevrildi. London: Verso. Beghin, Cyril. 2010. “Inception: La Stratégie de la Toupie”, Cahiers Du Cinema, September Vol.659 : 68-71.
 • Buchanan, Ian. 2014. Deleuze ve Guattari’nin Anti-Ödi us’u. Fahrettin Ege. Hakan Erdoğan tarafından çevrildi. Ankara: Bilim ve Sosyalizm Yayınları.
 • Colebrook, C. 2009. Gilles Deleuze. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
 • Connolly, W. E. 2002. Neuropolitics: Thinking, Culture, Speed Theory out of Bounds, Vol. 23. University of Minnesota Press.
 • Damasio, Antonio. 1994. Descartes’ Error. London: Papermac.
 • Deleuze, Gilles and Félix Guattari. 1984. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, Robert Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane tarafından çevrildi. London: Athlone Press.
 • Deleuze, Gilles and Félix Guattari. 1993. Kapitalizm ve Şizofreni 2 Kapma Aygıtı. Ali Akay tarafından çevrildi. Ankara: Bağlam Yayıncılık.
 • Deleuze, Gilles and Felix Guattari. 2004. A Thousand Plateaus. Brian Massumi tarafından çevrildi. London: Continuum.
 • Deleuze, Gilles. 2000. ‘The Brain is the Screen: An Interview with Gilles Deleuze’. Marie Therese Guirgis tarafından çevrildi. In The Brain is the Screen: Deleuze and the Philosophy of Cinema. Derleyen Gregory Flaxman,Minneapolis: University of Minnesota: 365-374.
 • Deleuze, Gilles. 2007. Two Regimes of Madness-Texts and Interviews 1975-1995. Derleyen David Lapoujade. Çeviren Ames Hodges and Mike Taormina, 17-29. New York: Semiotexte.
 • Deleuze, Gilles. 2017. Fark ve Tekrar. Burcu Yalım ve Emre Koyuncu tarafından çevrildi. İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Demirtaş, Mustafa. 2017. Arzu Politikası. İstanbul: Otonom Yayınları.
 • Derrida, Jacques, (1999). “Platon’un Eczanesi”. Zeynep Direk tarafından çevrildi. Toplumbilim: Derrida Özel Sayısı, sayı:10, s.63-82.
 • Elliott, Paul. 2010. “The Eye, the Brain, the Screen: What Neuroscience Can Teach Film Theory,” Excursions, Vol. 1, Issue 1 (June 2010), 1-16. Doi: 10.20919/exs.1.2010.123
 • Goodchild, Philip. 2005. Deleuze ve Guattari-Arzu Politikasına Giriş. Rahmi G. Öğdül tarafından çevrildi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Guattari, Felix. 2007. Chaosophy, Texts and Interviews 1972-1977. David L. Sweet, Jarred Becker, and Taylor Adkins tarafından çevrildi. Derleyen Sylvere Lotringer. Los Angeles: Semiotext.
 • Lakoff, George. 2005. Don’t Think of an Elephant & How Democrats and Progressive Can Win.Vermont: Chelsea Green Publishing.
 • Lambert, Gregg. 2008. “Schizoanalysis and the Cinema of the Brain”, in Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema, Derleyen: Ian Buchanan and Patricia MacCormack. London: Continnuum.
 • Manovich, L. 2002. The Language of New Media. MIT press.
 • Neidich, W. 2009. Neuropower. Atlantica Magazine of Art and Thought. 48(49), 119- 65.
 • Pisters, Patricia. 2011. “Time Travelling Through the Brain in the Neuro-Image”. Edinburgh University Press, Deleuze Studies 5.2: 261–274.
 • Pisters, Patricia. 2012. The Neuro-Image: A Deleuzian Film-Philosophy of Digital Screen Culture, Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Pisters, Patricia. 2018. “Nöro-İmge Gelecekten Beyin Ekranlar”. Ömür Şölen Soykan tarafından çevrildi. Sinefilozofi. Vol/Cilt. 3, Sayı. 6. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinefilozofi/issue/41556/458198
 • Uri Hasson, Ohad Landesman, Barbara Knappmeyer, Ignacio Vallines, Nava Rubin, andDavid J. Heeger. 2008 Neurocinematics: The Neuroscience of Film.
 • Virilio, Paul. 1989. War And Cinema: The Logistics of Perception. Verso.
 • Virilio, Paul. 2003. Enformasyon Bombası. Kaya Şahin tarafından çevrildi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Wikipedia. “Penrose Merdiveni.” Erişim tarihi 20 Mart 2021. https://tr.wikipedia.org/wiki/Penrose_merdiveni
 • Williams, James. 2003. Gilles Deleuze’s Difference and Repetition: A Critical Introduction and Guide.Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Filmler
 • Bress, Erich ve J, Mackye Gruber, yönetmen. 2004. Kelebek Etkisi [Film]. ABD.
 • Escher,M.C, yönetmen. 1961. Waterfall.
 • Gondry, M, yönetmen. 2004.Eternal Sunshine of Spotless Mind [Film]. 2004. ABD
 • Jones, Duncan, yönetmen. 2011. Source Code [Film]. United States. Fransa.
 • N, Christopher, yönetmen. 2010. Inception [Film]. ABD.
 • N, Christopher, yönetmen. 2020. Tenet [Film]. Birleşik Krallık. ABD.
 • Resnais, A, yönetmen. 1959. Hiroşima Sevgilim [Film]. Fransa.
 • Resnais, A, yönetmen. 1961. Geçen Yıl Marienbad’da [Film]. Fransa.
 • Spielberg, S, yönetmen. 2012. Minority Report [Film]. ABD.
 • Welles, Orson, yönetmen. 1941. Yurttaş Kane [Film]. ABD

Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 203 - 228, 25.05.2022
https://doi.org/10.24955/ilef.1039865

Öz

Deleuze, nörobilim ve nörobilim ile ilgili çalışmaları felsefe ve özellikle görsel sanatlar için model ve araç olarak gören çalışmalar yapmıştır. Chaiers Du Cinema dergisinde yayınlanan söyleşi de “Beyin ekrandır” sözüyle nörobilim ile ekran kültürü arasındaki ilişkiye işaret eder. Zaman-İmge kitabında ise bu önermeyi nörobilimle; ekran, film ve kamera arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak sürdürür. Bu çalışma, Deleuze’ün söz konusu önermesinden beslenen ve bunu daha ileriye taşıyan günümüz dijital ekran kültürüyle birlikte, geliştiği düşünülen nöro-imgenin, hareket-imgenin ve zaman-imgenin ötesinde üçüncü bir imge tipi olarak önerilmesini tartışmaktadır. Christopher Nolan’ın Inception filminin şizoanalitik okumasını yaparak nöro-imgenin zamansal boyutlarını ortaya koymakta ve bunun Deleuze’ün zaman felsefesi içindeki yerine dair yorum üretmektedir. Nöro-imgeyi tartışmamıza olanak sağlayan sosyopolitik değişimleri inceleyen çalışma, günümüzde nörosinema kavramsallaştırmasının nedenlerini araştırmakta ve bu perspektifin sinema teorisine katkısına odaklanmaktadır. Nöro-İmge sınıflandırması günümüz sinemasını anlama da bize nasıl bir perspektif sunar?

Kaynakça

 • Bahtin, M. 2019. Gülmenin Tarihinde Rabelais. Çiçek Öztek tarafından çevrildi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, J. 1995. The Gulf War Did Not Take Place. Indiana University Press.
 • Baudrillard, J. 2002. The Spirit of Terrorism. Chris Turner tarafından çevrildi. London: Verso. Beghin, Cyril. 2010. “Inception: La Stratégie de la Toupie”, Cahiers Du Cinema, September Vol.659 : 68-71.
 • Buchanan, Ian. 2014. Deleuze ve Guattari’nin Anti-Ödi us’u. Fahrettin Ege. Hakan Erdoğan tarafından çevrildi. Ankara: Bilim ve Sosyalizm Yayınları.
 • Colebrook, C. 2009. Gilles Deleuze. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.
 • Connolly, W. E. 2002. Neuropolitics: Thinking, Culture, Speed Theory out of Bounds, Vol. 23. University of Minnesota Press.
 • Damasio, Antonio. 1994. Descartes’ Error. London: Papermac.
 • Deleuze, Gilles and Félix Guattari. 1984. Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, Robert Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane tarafından çevrildi. London: Athlone Press.
 • Deleuze, Gilles and Félix Guattari. 1993. Kapitalizm ve Şizofreni 2 Kapma Aygıtı. Ali Akay tarafından çevrildi. Ankara: Bağlam Yayıncılık.
 • Deleuze, Gilles and Felix Guattari. 2004. A Thousand Plateaus. Brian Massumi tarafından çevrildi. London: Continuum.
 • Deleuze, Gilles. 2000. ‘The Brain is the Screen: An Interview with Gilles Deleuze’. Marie Therese Guirgis tarafından çevrildi. In The Brain is the Screen: Deleuze and the Philosophy of Cinema. Derleyen Gregory Flaxman,Minneapolis: University of Minnesota: 365-374.
 • Deleuze, Gilles. 2007. Two Regimes of Madness-Texts and Interviews 1975-1995. Derleyen David Lapoujade. Çeviren Ames Hodges and Mike Taormina, 17-29. New York: Semiotexte.
 • Deleuze, Gilles. 2017. Fark ve Tekrar. Burcu Yalım ve Emre Koyuncu tarafından çevrildi. İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Demirtaş, Mustafa. 2017. Arzu Politikası. İstanbul: Otonom Yayınları.
 • Derrida, Jacques, (1999). “Platon’un Eczanesi”. Zeynep Direk tarafından çevrildi. Toplumbilim: Derrida Özel Sayısı, sayı:10, s.63-82.
 • Elliott, Paul. 2010. “The Eye, the Brain, the Screen: What Neuroscience Can Teach Film Theory,” Excursions, Vol. 1, Issue 1 (June 2010), 1-16. Doi: 10.20919/exs.1.2010.123
 • Goodchild, Philip. 2005. Deleuze ve Guattari-Arzu Politikasına Giriş. Rahmi G. Öğdül tarafından çevrildi. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Guattari, Felix. 2007. Chaosophy, Texts and Interviews 1972-1977. David L. Sweet, Jarred Becker, and Taylor Adkins tarafından çevrildi. Derleyen Sylvere Lotringer. Los Angeles: Semiotext.
 • Lakoff, George. 2005. Don’t Think of an Elephant & How Democrats and Progressive Can Win.Vermont: Chelsea Green Publishing.
 • Lambert, Gregg. 2008. “Schizoanalysis and the Cinema of the Brain”, in Deleuze and the Schizoanalysis of Cinema, Derleyen: Ian Buchanan and Patricia MacCormack. London: Continnuum.
 • Manovich, L. 2002. The Language of New Media. MIT press.
 • Neidich, W. 2009. Neuropower. Atlantica Magazine of Art and Thought. 48(49), 119- 65.
 • Pisters, Patricia. 2011. “Time Travelling Through the Brain in the Neuro-Image”. Edinburgh University Press, Deleuze Studies 5.2: 261–274.
 • Pisters, Patricia. 2012. The Neuro-Image: A Deleuzian Film-Philosophy of Digital Screen Culture, Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Pisters, Patricia. 2018. “Nöro-İmge Gelecekten Beyin Ekranlar”. Ömür Şölen Soykan tarafından çevrildi. Sinefilozofi. Vol/Cilt. 3, Sayı. 6. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sinefilozofi/issue/41556/458198
 • Uri Hasson, Ohad Landesman, Barbara Knappmeyer, Ignacio Vallines, Nava Rubin, andDavid J. Heeger. 2008 Neurocinematics: The Neuroscience of Film.
 • Virilio, Paul. 1989. War And Cinema: The Logistics of Perception. Verso.
 • Virilio, Paul. 2003. Enformasyon Bombası. Kaya Şahin tarafından çevrildi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Wikipedia. “Penrose Merdiveni.” Erişim tarihi 20 Mart 2021. https://tr.wikipedia.org/wiki/Penrose_merdiveni
 • Williams, James. 2003. Gilles Deleuze’s Difference and Repetition: A Critical Introduction and Guide.Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Filmler
 • Bress, Erich ve J, Mackye Gruber, yönetmen. 2004. Kelebek Etkisi [Film]. ABD.
 • Escher,M.C, yönetmen. 1961. Waterfall.
 • Gondry, M, yönetmen. 2004.Eternal Sunshine of Spotless Mind [Film]. 2004. ABD
 • Jones, Duncan, yönetmen. 2011. Source Code [Film]. United States. Fransa.
 • N, Christopher, yönetmen. 2010. Inception [Film]. ABD.
 • N, Christopher, yönetmen. 2020. Tenet [Film]. Birleşik Krallık. ABD.
 • Resnais, A, yönetmen. 1959. Hiroşima Sevgilim [Film]. Fransa.
 • Resnais, A, yönetmen. 1961. Geçen Yıl Marienbad’da [Film]. Fransa.
 • Spielberg, S, yönetmen. 2012. Minority Report [Film]. ABD.
 • Welles, Orson, yönetmen. 1941. Yurttaş Kane [Film]. ABD

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meral ÖZÇINAR Bu kişi benim
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0606-6305
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilef1039865, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {9}, number = {1}, pages = {203 - 228}, doi = {10.24955/ilef.1039865}, title = {Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması}, key = {cite}, author = {Özçınar, Meral} }
APA Özçınar, M. (2022). Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , 9 (1) , 203-228 . DOI: 10.24955/ilef.1039865
MLA Özçınar, M. "Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması" . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 9 (2022 ): 203-228 <http://ilefdergisi.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/69800/1039865>
Chicago Özçınar, M. "Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 9 (2022 ): 203-228
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması AU - MeralÖzçınar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.24955/ilef.1039865 DO - 10.24955/ilef.1039865 T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 228 VL - 9 IS - 1 SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - doi: 10.24955/ilef.1039865 UR - https://doi.org/10.24955/ilef.1039865 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlef Dergisi Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması %A Meral Özçınar %T Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması %D 2022 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V 9 %N 1 %R doi: 10.24955/ilef.1039865 %U 10.24955/ilef.1039865
ISNAD Özçınar, Meral . "Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 9 / 1 (Mayıs 2022): 203-228 . https://doi.org/10.24955/ilef.1039865
AMA Özçınar M. Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2022; 9(1): 203-228.
Vancouver Özçınar M. Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2022; 9(1): 203-228.
IEEE M. Özçınar , "Yeni Bir İmge Biçimi Olarak Nöro-İmgenin Olanaklılığı: Inception Filminin Şizoanalitik Okunması", Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 203-228, May. 2022, doi:10.24955/ilef.1039865