Research Article
BibTex RIS Cite

Belgeseller Eleştirel/Hayvan Çalışmaları için Ne Söyler? Proje Nim Belgeselinde İktidar Çözümlemeleri

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 221 - 252, 29.05.2023
https://doi.org/10.24955/ilef.1306684

Abstract

Hayvanların merkezde olduğu belgeseller hayvanların dünyasının ve insan-hayvan ilişkilerinin farklı yönlerini fark etmemizi sağlayan görsel anlatılardır. Bu tür belgesellerin bir kısmı hayvanları ve onların insanlarla ilişkilerini Kartezyen yaklaşımla ele alır. Bir kısmı ise Kartezyen yaklaşımın hiyerarşik, türcü ve ikili zıtlık gibi ilkelerinin hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerini göstermeye yönelik bir yaklaşıma sahiptir. İkinci yaklaşım 1970’lerde gelişmeye başlayan eleştirel hayvan çalışmalarına (critical animal studies) katkı sağlar. Bu makalede Proje Nim (Marsh 2011) belgeseli eleştirel hayvan çalışmaları perspektifinden ve Michel Foucault’nun iktidar çözümlemelerinden faydalanılarak incelenmektedir. Bu çerçevede belgesellerin hayvan çalışmalarına ve eleştirel hayvan çalışmalarına katkısı öncelikle ‘temsil’ üzerinden tartışılmıştır. Daha sonra Proje Nim belgeselinde kullanılan kanıtlar Michel Foucault’nun çalışmalarından hareketle nesneleştirme, disipline dayalı iktidar teknolojileri ve biyoiktidar çözümlemeleriyle ilişkilendirilmiştir. Makale, belgesellerin genel olarak hayvan çalışmalarına (animal studies) özel olarak da eleştirel hayvan çalışmalarına katkısını tartışmaya açmayı, ülkemizde gelişmeye yeni başlamış bu disiplin için alan yazınına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

References

 • Adler, M. 2008. “The Chimp That Learned Sign Language.” Erişim tarihi 15 Ocak 2022. https://www.npr.org/2008/05/28/90516132/the-chimp- that-learned-sign-language
 • Adorno, Theodor ve Max Horkheimer. 2014. Aydınlanmanın Diyalektiği. Çeviren Nihat Ülner ve Elif Öztarhan Karadoğan. Ankara: Kabalcı Yayınları.
 • Adams, Carol J. 2021. Ne Adam Ne Hayvan: Feminizm ve Hayvanların Savunulması. Çeviren Sevda Deniz Karali. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Agamben, Giorgio. 2009. Açıklık İnsan ve Hayvan. Çeviren Meryem Mine Çilingiroğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Agamben, Giorgio. 2020. Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. Çeviren İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Aristotle. 2019. Aristotle’s History of Animals in Ten Books. Erişim tarihi 27 Kasım 2021. https://www.gutenberg.org/cache/epub/59058/pg59058-images. html#Pg001
 • Asdal, Kristin, Tone Druglitro, Steve Hinchliffe. 2017. Humans, Animals and Biopolitics: The More-than-Human Condition. New York: Routledge.
 • Baker, Steve. 2001.”Animals, Representation and Reality.” Society and Animals 9 (3): 189-201. https://doi.org/10.1163/156853001753644372
 • Berger, John. 2020. Hayvanlara Niçin Bakarız?. Çeviren Cevat Çapan. Ankara: Delidolu Yayınları.
 • Best, Steven. 2009. “The Rise of Critical Animal Studies: Putting Theory into Action and Animal Liberation into Higher Education.” Journal for Critical Animal Studies 7(1): 9-52. http://www.criticalanimalstudies.org/wp- content/uploads/2012/09/JCAS-VII-Issue-1-2009.pdf.
 • Boggs, Colleen Glenney. 2013. Animalia Americana: Animal Representations and Biopolitical Subjectivity.New York: Columbia University Press.
 • Boon, Tim. 2021.”Bilim, Toplum ve Belgesel.” Belgesel Sinema Kitabı içinde, editör Brian Winston, 602-618. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Chrulew, Matthew ve D. Joseph Wadiwel. 2016. Foucault and Animals. Leiden, Boston: Brill.
 • Editorial Board. 2003. “The History and Philosophy of the Center on Animal Liberation Affairs.” Animal Liberation Philosophy and Policy Journal 1(1): 2-5. http://www.criticalanimalstudies.org/wp-content/ uploads/2012/09/JCAS-Vol-1-Issue-1-2003.pdf.
 • Epstein, Sonia Shechet. 2017.”Lions and Ostrich and Elephants: Carl Akeley and Documentary Cinema.” Sloan Science and Film. Erişim tarihi 2 Eylül 2022. http://www.scienceandfilm.org/articles/2845/lions-and-ostrich-and- elephants-carl-akeley-and-documentary-cinema
 • Esposito, Roberto. 2008. Bios: Biopolitics and Philosophy. Minneapolis: The University of Minnesota Press.
 • Foucault, Michel. 1993. Cinselliğin Tarihi. Çeviren Hülya Tufan. İstanbul: Afa Yayınları.
 • Foucault, Michel. 2000a. Hapishanenin Doğuşu. Çeviren Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Foucault, Michel. 2000b. Bilginin Arkeolojisi. Çeviren Veli Urban. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, Michel. 2003. Toplumu Savunmak Gerekir. Çeviren Şehsuvar Aktaş. İstanbul: YKY.
 • Foucault, Michel. 2006. Akıl ve Akıl Bozukluğu Klasik Çağda Deliliğin Tarihi. Çeviren Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Foucault, Michel. 2017. Kelimeler ve Şeyler. Çeviren Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Foucault, Michel. 2019. Güvenlik, Toprak, Nüfus. Çeviren Ferhat Taylan. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Franco, Nuno Henrique. 2013. “Animal Experiments in Biomedical Research: A Historical Perspective.” Animals 3 (1): 238-273. https://doi.org/10.3390/ani3010238
 • Garrard, Greg. 2016. Ekoeleştiri Ekoloji ve Çevre Üzerine Tartışmalar. Çeviren Ertuğrul Genç. İstanbul: Kolektif Yayınları.
 • Gaycken, Oliver. 2015. Devices of Curiosity. New York: Oxford University Press. Glynne, Andy. 2011. Belgeseller Nasıl Yapılır, Nasıl Dağıtılır? Çeviren Zeynep Mertoğlu Oğur ve Nalan Işık Çeper. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Güçlü, Özlem. 2021. “Bu Filmde Hiçbir Hayvana Zarar Verilmemiştir: Son Dönem Türkiye Sienmasında Hayvanlara Kötü Muamele Üzerine Bir Tartışma.“ İnsan, Hayvan ve Ötesi içinde, editörler Kiraz Özdoğan, M. Fatih Tatari ve Ali Bilgin, 133-167. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Gürkan, G. Özen. 2014. “Kimin Bedeni, Kimin Kararı: Hayvan Bedenine Dair Toplumsal Algı Üzerine Biyopolitika Kapsamında bir İnceleme.” Vegan Abolisyon 2 (Güz): 7-9.
 • Kafka, Franz. 2021. “Akademi İçin Bir Rapor” Çeviren Gülperi Sert. Ceza Kolonisinde ve Diğer Öyküler içinde. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Kirk, Robert G.W. 2016. “The Birth of The Laboratory Animal: Biopolitics, Animal Experimentation, and Animal Wellbeing.” Foucault and Animals içinde, editörler Matthew Chrulew ve Dinesh Joseph Wadiwel, 193-222. Leiden, Boston: Brill.
 • Koyuncu, Emre. 2015. “İktidar ve Hayvanlar: Hayvan Meselesini Foucault ile Düşünmek.” Cogito 80: 86-97.
 • Koyuncu, Emre. 2018. “Animals as Criminals: A Foucauldian Perspective on Animal Trials.” Parergon 35 (1): 79-96.
 • Scott, Daniel James (2011). “Project Nim: An Interview with Director James Marsh”, Filmmaker Magazine. Erişim tarihi 15 Ağustos 2022. https:// filmmakermagazine.com/25420-project-nim-an-interview-with-james- marsh/#.YzgwTHZBw2w
 • McGrew, William. 2016. Şempanzelerde Maddi Kültür. Çeviren Dilek Eylül Dizdaroğlu. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Mullins, Alisa. 2009. “One More Reason to See ‘The Cove’.” Erişim tarihi 16 Şubat 2022. https://www.peta.org/blog/one-reason-see-cove/
 • Narmanlıoğlu, Haldun. 2013. “Vahşi Yaşam Filmleri Tarihi Bağlamında Blue- Chip Yapımlar.” Atatürk İletişim Dergisi 5: 25-42.
 • Nichols, Bill. 2017. Belgesel Sinemaya Giriş. Çeviren Eruçman Duygu. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Nichols, Bill. 2021. “Kanıt Sorunu, Retoriğin Gücü ve Belgesel Sinema.” Belgesel Sinema Kitabı içinde, editör Brian Winston, 85-98. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Plantinga, Carl. 2021. “Kaynağa Güvendiğim Zaman İnanırım: Belgesel Görüntüler ve Görsel Kanıt.” Belgesel Sinema Kitabı içinde, editör Brian Winston, 98-111. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Platon. 2015. Timaios. Çeviren Furkan Akderin. İstanbul: Say Yayınları.
 • Ritvo, Harriet. 2007.”On the Animal Turn.” Deadalus Journal of the American Academy of Arts & Science 136 (4): 118-122. https://doi.org/10.1162/ daed.2007.136.4.118
 • Revel, Judith. 2005. Michel Foucault Güncelliğin Ontolojisi. Çeviren Kemal Atakay. İstanbul: Otonom Yayınları.
 • Ryan, Derek. 2019. Hayvan Kuramı: Eleştirel Bir Giriş. Çeviren Ayten Alkan. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özdoğan, Kiraz ve Ali Bilgin. 2021. “Güvenlik Mekanizması Olarak Köpek Nüfus Yönetimi ve Sokak Köpekleri.” İnsan, Hayvan ve Ötesi Türkiye’de Hayvan Çalışmaları içinde, editörler Kiraz Özdoğan, Fatih Tatari ve Ali Bilgin, 69-93. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Saunders, Dave. 2014. Belgesel. Çeviren Ali Nejat Kanıyaş. İstanbul: Kolektif Yayınları.
 • Scherer, Logan. 2010. “‘The Cove’ Goes Undercover.” Erişim tarihi 19 Şubat 2022. https://www.peta.org/blog/cove-goes-undercover/
 • Sealey, Alison ve Lee Oakley. 2013. “Anthropomorphic Grammar? Some Linguistic Patterns in the Wildlife.” Text & Talk 33(3): 399-420. https:// doi.org/10.1515/text-2013-0017.
 • Shapiro, Kenneth. 2020. “Human-Animal Studies: Remembering the Past, Celebrating the Present, Troubling the Future.” Society & Animals 28 (7): 797-833. https://doi.org/10.1163/15685306-BJA10029
 • Shapiro, Kenneth ve Margo DeMello. 2010. “The State of Human- Animal Studies.” Society and Animals 18 (3): 307-318. https://doi. org/10.1163/156853010X510807
 • Simondon, Gilbert. 2019. Hayvan ve İnsan Üzerine İki Ders. Çeviren Emre Sünter. İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Stănescu, Vasile. 2019. Defining Critical Animal Studies with Vasile Stanescu. Defining HAS video series. Animals and Society Institute. Erişim tarihi 26 Haziran 2022. https://www.animalsandsociety.org/resources/resources- for-scholars/defining-human-animal-studies-an-asi-video-project/ defining-critical-animal-studies-with-vasile-stanescu/
 • The Beginnings. t.y. Project r&r: Release and Restitution for Chimpanzees in U.S. Laboratories. Erişim tarihi 17 Ocak 2022. https://releasechimps.org/ research/history/beginnings
 • Thierman, Stephen. 2010. “Apparatuses of Animality: Foucault Goes to a Slaughterhouse.” Foucault Studies 9: 98-110. https://doi.org/10.22439/ fs.v0i9.3061
 • Timofeeva, Oxana. 2018. Hayvanların Tarihi: Felsefi Bir Deneme. Çeviren Barış Engin Aksoy. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Winston, Brian. 2021. “Anlatılandığı Gibi Yaşam.” Belgesel Sinema Kitabı içinde, editör Brian Winston, 190-205. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Wolfe, Cary. 2013. Before the Law: Humans and Other Animals in a Biopolitical Frame. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Filmler
 • Akaley, Carl (Yönetmen). (1921-1922). Meandering in Africa [Belgesel Film]. Zaire: Bilinmiyor.
 • Arnold, Andrea (Yönetmen). (2021). İnek [Belgesel Film]. İngiltere: BBC Film.
 • Einsiedel, Orlando Von (Yönetmen). (2014). Virunga [Belgesel Film]. Birleşik Krallık, Kongo: Violet Films, Grain Media.
 • Ehrlich, Pippa ve James Reed (Yönetmen). (2020). Ahtapottan Öğrendiklerim [Film]. South Africa. Flaherty, Robert (Yönetmen). (1922). Kuzeyli Nanook [Belgesel Film]. ABD: Revillon Frères, Pathé Exchange.
 • Lumiere, Louis ve Lumiere, Auguste (Yönetmen). (1896). Bir Trenin La Ciotat Garına Varışı [Aktüel Film]. Fransa: Société A. Lumière et ses Fils.
 • Marsh, James (Yönetmen). (2011). Proje Nim [Belgesel Film]. İngiltere, ABD: BBC Films, Passion Pictures, Red Box Films.
 • Monson, Shaun (Yönetmen). (2005). Earthlings [Belgesel Film]. ABD: Nation Earth.
 • Porter, S. Edwin (Yönetmen). (1903). Electrocuting an Elephant [Aktüel Film]. ABD: Thomas Edison.
 • Phisoyos, Louie (Yönetmen). (2009). Koy [Belgesel Film]. ABD: Fisher Stevens, Paula DuPre Pesmen.
 • Robinson, Nick (Yönetmen). (2021). Baloncuk Resifin Mucizeleri [Belgesel Film]. ABD: Screen Australia, Screen Queensland, Bioquest Studios, Wild Pacific Media.
 • Tarant, Rubin (Yapımcı). (1999). A Conversation With Koko [Belgesel Film]. ABD: Nature-PBS.

What Do Documentaries Say for Critical/Animal Studies? Power Analysis in Project Nim

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 221 - 252, 29.05.2023
https://doi.org/10.24955/ilef.1306684

Abstract

Documentaries in which animals are at the center are visual narratives that enable us to understand animal world and human-animal relations with different aspects. Some of these documentaries deal with animals and their relationships with humans have a Cartesian approach. Some of them have an approach to show the negative effects of the principles of the Cartesian approach, such as hierarchical, speciesist and binary oppositions, on animals. These second approach contributes to the critical animal studies which began to develop in the 1970s. In this article, Project Nim (Marsh 2011) is analyzed from the perspective of critical animal studies and Michel Foucault’s analysis of power. In this context, the contribution of documentaries to animal studies and critical animal studies has been discussed primarily through ‘representation’. Later, the evidence used in the Project Nim is analyzed related to objectification, discipline-based power technologies and bio-power analysis based on the works of Michel Foucault. It is intended to discuss the contribution of documentaries to animal studies and critical animal studies and to contribute to the literature for this discipline, which has just begun to develop in our country.

References

 • Adler, M. 2008. “The Chimp That Learned Sign Language.” Erişim tarihi 15 Ocak 2022. https://www.npr.org/2008/05/28/90516132/the-chimp- that-learned-sign-language
 • Adorno, Theodor ve Max Horkheimer. 2014. Aydınlanmanın Diyalektiği. Çeviren Nihat Ülner ve Elif Öztarhan Karadoğan. Ankara: Kabalcı Yayınları.
 • Adams, Carol J. 2021. Ne Adam Ne Hayvan: Feminizm ve Hayvanların Savunulması. Çeviren Sevda Deniz Karali. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Agamben, Giorgio. 2009. Açıklık İnsan ve Hayvan. Çeviren Meryem Mine Çilingiroğlu. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Agamben, Giorgio. 2020. Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. Çeviren İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Aristotle. 2019. Aristotle’s History of Animals in Ten Books. Erişim tarihi 27 Kasım 2021. https://www.gutenberg.org/cache/epub/59058/pg59058-images. html#Pg001
 • Asdal, Kristin, Tone Druglitro, Steve Hinchliffe. 2017. Humans, Animals and Biopolitics: The More-than-Human Condition. New York: Routledge.
 • Baker, Steve. 2001.”Animals, Representation and Reality.” Society and Animals 9 (3): 189-201. https://doi.org/10.1163/156853001753644372
 • Berger, John. 2020. Hayvanlara Niçin Bakarız?. Çeviren Cevat Çapan. Ankara: Delidolu Yayınları.
 • Best, Steven. 2009. “The Rise of Critical Animal Studies: Putting Theory into Action and Animal Liberation into Higher Education.” Journal for Critical Animal Studies 7(1): 9-52. http://www.criticalanimalstudies.org/wp- content/uploads/2012/09/JCAS-VII-Issue-1-2009.pdf.
 • Boggs, Colleen Glenney. 2013. Animalia Americana: Animal Representations and Biopolitical Subjectivity.New York: Columbia University Press.
 • Boon, Tim. 2021.”Bilim, Toplum ve Belgesel.” Belgesel Sinema Kitabı içinde, editör Brian Winston, 602-618. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Chrulew, Matthew ve D. Joseph Wadiwel. 2016. Foucault and Animals. Leiden, Boston: Brill.
 • Editorial Board. 2003. “The History and Philosophy of the Center on Animal Liberation Affairs.” Animal Liberation Philosophy and Policy Journal 1(1): 2-5. http://www.criticalanimalstudies.org/wp-content/ uploads/2012/09/JCAS-Vol-1-Issue-1-2003.pdf.
 • Epstein, Sonia Shechet. 2017.”Lions and Ostrich and Elephants: Carl Akeley and Documentary Cinema.” Sloan Science and Film. Erişim tarihi 2 Eylül 2022. http://www.scienceandfilm.org/articles/2845/lions-and-ostrich-and- elephants-carl-akeley-and-documentary-cinema
 • Esposito, Roberto. 2008. Bios: Biopolitics and Philosophy. Minneapolis: The University of Minnesota Press.
 • Foucault, Michel. 1993. Cinselliğin Tarihi. Çeviren Hülya Tufan. İstanbul: Afa Yayınları.
 • Foucault, Michel. 2000a. Hapishanenin Doğuşu. Çeviren Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Foucault, Michel. 2000b. Bilginin Arkeolojisi. Çeviren Veli Urban. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Foucault, Michel. 2003. Toplumu Savunmak Gerekir. Çeviren Şehsuvar Aktaş. İstanbul: YKY.
 • Foucault, Michel. 2006. Akıl ve Akıl Bozukluğu Klasik Çağda Deliliğin Tarihi. Çeviren Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Foucault, Michel. 2017. Kelimeler ve Şeyler. Çeviren Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Foucault, Michel. 2019. Güvenlik, Toprak, Nüfus. Çeviren Ferhat Taylan. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Franco, Nuno Henrique. 2013. “Animal Experiments in Biomedical Research: A Historical Perspective.” Animals 3 (1): 238-273. https://doi.org/10.3390/ani3010238
 • Garrard, Greg. 2016. Ekoeleştiri Ekoloji ve Çevre Üzerine Tartışmalar. Çeviren Ertuğrul Genç. İstanbul: Kolektif Yayınları.
 • Gaycken, Oliver. 2015. Devices of Curiosity. New York: Oxford University Press. Glynne, Andy. 2011. Belgeseller Nasıl Yapılır, Nasıl Dağıtılır? Çeviren Zeynep Mertoğlu Oğur ve Nalan Işık Çeper. İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Güçlü, Özlem. 2021. “Bu Filmde Hiçbir Hayvana Zarar Verilmemiştir: Son Dönem Türkiye Sienmasında Hayvanlara Kötü Muamele Üzerine Bir Tartışma.“ İnsan, Hayvan ve Ötesi içinde, editörler Kiraz Özdoğan, M. Fatih Tatari ve Ali Bilgin, 133-167. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Gürkan, G. Özen. 2014. “Kimin Bedeni, Kimin Kararı: Hayvan Bedenine Dair Toplumsal Algı Üzerine Biyopolitika Kapsamında bir İnceleme.” Vegan Abolisyon 2 (Güz): 7-9.
 • Kafka, Franz. 2021. “Akademi İçin Bir Rapor” Çeviren Gülperi Sert. Ceza Kolonisinde ve Diğer Öyküler içinde. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
 • Kirk, Robert G.W. 2016. “The Birth of The Laboratory Animal: Biopolitics, Animal Experimentation, and Animal Wellbeing.” Foucault and Animals içinde, editörler Matthew Chrulew ve Dinesh Joseph Wadiwel, 193-222. Leiden, Boston: Brill.
 • Koyuncu, Emre. 2015. “İktidar ve Hayvanlar: Hayvan Meselesini Foucault ile Düşünmek.” Cogito 80: 86-97.
 • Koyuncu, Emre. 2018. “Animals as Criminals: A Foucauldian Perspective on Animal Trials.” Parergon 35 (1): 79-96.
 • Scott, Daniel James (2011). “Project Nim: An Interview with Director James Marsh”, Filmmaker Magazine. Erişim tarihi 15 Ağustos 2022. https:// filmmakermagazine.com/25420-project-nim-an-interview-with-james- marsh/#.YzgwTHZBw2w
 • McGrew, William. 2016. Şempanzelerde Maddi Kültür. Çeviren Dilek Eylül Dizdaroğlu. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Mullins, Alisa. 2009. “One More Reason to See ‘The Cove’.” Erişim tarihi 16 Şubat 2022. https://www.peta.org/blog/one-reason-see-cove/
 • Narmanlıoğlu, Haldun. 2013. “Vahşi Yaşam Filmleri Tarihi Bağlamında Blue- Chip Yapımlar.” Atatürk İletişim Dergisi 5: 25-42.
 • Nichols, Bill. 2017. Belgesel Sinemaya Giriş. Çeviren Eruçman Duygu. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Nichols, Bill. 2021. “Kanıt Sorunu, Retoriğin Gücü ve Belgesel Sinema.” Belgesel Sinema Kitabı içinde, editör Brian Winston, 85-98. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Plantinga, Carl. 2021. “Kaynağa Güvendiğim Zaman İnanırım: Belgesel Görüntüler ve Görsel Kanıt.” Belgesel Sinema Kitabı içinde, editör Brian Winston, 98-111. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Platon. 2015. Timaios. Çeviren Furkan Akderin. İstanbul: Say Yayınları.
 • Ritvo, Harriet. 2007.”On the Animal Turn.” Deadalus Journal of the American Academy of Arts & Science 136 (4): 118-122. https://doi.org/10.1162/ daed.2007.136.4.118
 • Revel, Judith. 2005. Michel Foucault Güncelliğin Ontolojisi. Çeviren Kemal Atakay. İstanbul: Otonom Yayınları.
 • Ryan, Derek. 2019. Hayvan Kuramı: Eleştirel Bir Giriş. Çeviren Ayten Alkan. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özdoğan, Kiraz ve Ali Bilgin. 2021. “Güvenlik Mekanizması Olarak Köpek Nüfus Yönetimi ve Sokak Köpekleri.” İnsan, Hayvan ve Ötesi Türkiye’de Hayvan Çalışmaları içinde, editörler Kiraz Özdoğan, Fatih Tatari ve Ali Bilgin, 69-93. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Saunders, Dave. 2014. Belgesel. Çeviren Ali Nejat Kanıyaş. İstanbul: Kolektif Yayınları.
 • Scherer, Logan. 2010. “‘The Cove’ Goes Undercover.” Erişim tarihi 19 Şubat 2022. https://www.peta.org/blog/cove-goes-undercover/
 • Sealey, Alison ve Lee Oakley. 2013. “Anthropomorphic Grammar? Some Linguistic Patterns in the Wildlife.” Text & Talk 33(3): 399-420. https:// doi.org/10.1515/text-2013-0017.
 • Shapiro, Kenneth. 2020. “Human-Animal Studies: Remembering the Past, Celebrating the Present, Troubling the Future.” Society & Animals 28 (7): 797-833. https://doi.org/10.1163/15685306-BJA10029
 • Shapiro, Kenneth ve Margo DeMello. 2010. “The State of Human- Animal Studies.” Society and Animals 18 (3): 307-318. https://doi. org/10.1163/156853010X510807
 • Simondon, Gilbert. 2019. Hayvan ve İnsan Üzerine İki Ders. Çeviren Emre Sünter. İstanbul: Norgunk Yayınları.
 • Stănescu, Vasile. 2019. Defining Critical Animal Studies with Vasile Stanescu. Defining HAS video series. Animals and Society Institute. Erişim tarihi 26 Haziran 2022. https://www.animalsandsociety.org/resources/resources- for-scholars/defining-human-animal-studies-an-asi-video-project/ defining-critical-animal-studies-with-vasile-stanescu/
 • The Beginnings. t.y. Project r&r: Release and Restitution for Chimpanzees in U.S. Laboratories. Erişim tarihi 17 Ocak 2022. https://releasechimps.org/ research/history/beginnings
 • Thierman, Stephen. 2010. “Apparatuses of Animality: Foucault Goes to a Slaughterhouse.” Foucault Studies 9: 98-110. https://doi.org/10.22439/ fs.v0i9.3061
 • Timofeeva, Oxana. 2018. Hayvanların Tarihi: Felsefi Bir Deneme. Çeviren Barış Engin Aksoy. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Winston, Brian. 2021. “Anlatılandığı Gibi Yaşam.” Belgesel Sinema Kitabı içinde, editör Brian Winston, 190-205. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Wolfe, Cary. 2013. Before the Law: Humans and Other Animals in a Biopolitical Frame. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Filmler
 • Akaley, Carl (Yönetmen). (1921-1922). Meandering in Africa [Belgesel Film]. Zaire: Bilinmiyor.
 • Arnold, Andrea (Yönetmen). (2021). İnek [Belgesel Film]. İngiltere: BBC Film.
 • Einsiedel, Orlando Von (Yönetmen). (2014). Virunga [Belgesel Film]. Birleşik Krallık, Kongo: Violet Films, Grain Media.
 • Ehrlich, Pippa ve James Reed (Yönetmen). (2020). Ahtapottan Öğrendiklerim [Film]. South Africa. Flaherty, Robert (Yönetmen). (1922). Kuzeyli Nanook [Belgesel Film]. ABD: Revillon Frères, Pathé Exchange.
 • Lumiere, Louis ve Lumiere, Auguste (Yönetmen). (1896). Bir Trenin La Ciotat Garına Varışı [Aktüel Film]. Fransa: Société A. Lumière et ses Fils.
 • Marsh, James (Yönetmen). (2011). Proje Nim [Belgesel Film]. İngiltere, ABD: BBC Films, Passion Pictures, Red Box Films.
 • Monson, Shaun (Yönetmen). (2005). Earthlings [Belgesel Film]. ABD: Nation Earth.
 • Porter, S. Edwin (Yönetmen). (1903). Electrocuting an Elephant [Aktüel Film]. ABD: Thomas Edison.
 • Phisoyos, Louie (Yönetmen). (2009). Koy [Belgesel Film]. ABD: Fisher Stevens, Paula DuPre Pesmen.
 • Robinson, Nick (Yönetmen). (2021). Baloncuk Resifin Mucizeleri [Belgesel Film]. ABD: Screen Australia, Screen Queensland, Bioquest Studios, Wild Pacific Media.
 • Tarant, Rubin (Yapımcı). (1999). A Conversation With Koko [Belgesel Film]. ABD: Nature-PBS.
There are 68 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Articles
Authors

Özge Nilay Erbalaban Gürbüz 0000-0003-4199-3507

Publication Date May 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA Erbalaban Gürbüz, Ö. N. (2023). Belgeseller Eleştirel/Hayvan Çalışmaları için Ne Söyler? Proje Nim Belgeselinde İktidar Çözümlemeleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 10(1), 221-252. https://doi.org/10.24955/ilef.1306684
AMA Erbalaban Gürbüz ÖN. Belgeseller Eleştirel/Hayvan Çalışmaları için Ne Söyler? Proje Nim Belgeselinde İktidar Çözümlemeleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. May 2023;10(1):221-252. doi:10.24955/ilef.1306684
Chicago Erbalaban Gürbüz, Özge Nilay. “Belgeseller Eleştirel/Hayvan Çalışmaları için Ne Söyler? Proje Nim Belgeselinde İktidar Çözümlemeleri”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 10, no. 1 (May 2023): 221-52. https://doi.org/10.24955/ilef.1306684.
EndNote Erbalaban Gürbüz ÖN (May 1, 2023) Belgeseller Eleştirel/Hayvan Çalışmaları için Ne Söyler? Proje Nim Belgeselinde İktidar Çözümlemeleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 10 1 221–252.
IEEE Ö. N. Erbalaban Gürbüz, “Belgeseller Eleştirel/Hayvan Çalışmaları için Ne Söyler? Proje Nim Belgeselinde İktidar Çözümlemeleri”, Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 221–252, 2023, doi: 10.24955/ilef.1306684.
ISNAD Erbalaban Gürbüz, Özge Nilay. “Belgeseller Eleştirel/Hayvan Çalışmaları için Ne Söyler? Proje Nim Belgeselinde İktidar Çözümlemeleri”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 10/1 (May 2023), 221-252. https://doi.org/10.24955/ilef.1306684.
JAMA Erbalaban Gürbüz ÖN. Belgeseller Eleştirel/Hayvan Çalışmaları için Ne Söyler? Proje Nim Belgeselinde İktidar Çözümlemeleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2023;10:221–252.
MLA Erbalaban Gürbüz, Özge Nilay. “Belgeseller Eleştirel/Hayvan Çalışmaları için Ne Söyler? Proje Nim Belgeselinde İktidar Çözümlemeleri”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 221-52, doi:10.24955/ilef.1306684.
Vancouver Erbalaban Gürbüz ÖN. Belgeseller Eleştirel/Hayvan Çalışmaları için Ne Söyler? Proje Nim Belgeselinde İktidar Çözümlemeleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2023;10(1):221-52.