Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın

Year 2022, Volume: 9 Issue: 2, 408 - 433, 25.11.2022
https://doi.org/10.24955/ilef.1031679

Abstract

Çoklu bir perspektiften, bir sinema filmi okuma çabası güden bu çalışmanın konusu,
Denis Villeneuve imzalı İçimdeki Yangın (2010) filminin, filmsel iskeleti bağlamında parçalara bölünüp, yeniden birleştirilmesi üzerinedir. Bu amaçla, özü itibariyle birbirini dışlayan, fakat ortaya çıkış ekseninde değerlendirildiğinde birbirinin altyapısını oluşturan Birinci, İkinci ve Üçüncü Sinema kavramlarının ana hatlarının ve düşünsel özelliklerinin bir diyalektik sağlanarak açıklaması, söz konusu film üzerinden yapılmaktadır. Bu çıkış noktasından hareketle, filmin özellikleri ile Birinci, İkinci ve Üçüncü Sinema’nın anlatı özellikleri ilişkilendirilerek, bütünsel ve çoklu bir bakış sunmak amaçlanmıştır. Filmin hangi anlatı kalıbına dâhil olduğunu anlamaya yönelik nitel desende tasarlanan çalışmada İçimdeki Yangın filminin, farklı uylaşımların sınırlarını aşındıran melez bir anlatıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sinemada her biri kendi bağımsızlığını ilan eden üç anlatı kalıbının muhafazakârlığına da keskin bir göndermede bulunan bir yapım olarak İçimdeki Yangın, bir aradalığın uyumunu, anlatı kalıplarının birbiri arasındaki diyalektiğiyle sunmaktadır.

References

 • Abisel, Nilgün. 2010. Sessiz Sinema (2. Baskı). De Ki Basım Yayım
 • Andrew, J. Dudley. 2010a. Büyük Sinema Kuramları. Çeviren Zahit Atam. İstanbul: Doruk Yayınları.
 • Andrew, J. Dudley. 2010b. “Foreword”. Global Art Cinema: New Theories And Histories derlemesi içinde, editörler Rosalind Galt & Karl Schoonover. New York: Oxford University Press.
 • Aristoteles, 2011. Poetika (20. Baskı). Çeviren Ömer Aygun & Ari Çokana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Arnheim, Rudolf. 2010. Sanat Olarak Sinema (2. Baskı). Çeviren Rabia Ünal Tamdoğan. İstanbul: Hil Yayın.
 • Biryıldız, Esra. 2002. Örneklerle Türk Filmi Eleştirisi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Biryıldız, Esra ve Erus, Zeynep. 2007. Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması. İstanbul: Es Yayınları.
 • Bordwell, David ve Thompson, Kristin. 2011. Film Sanatı. Çeviren Ertan Yılmaz & Emrah Suat Onat. Ankara: De Ki Basım Yayım.
 • Coşkun, Esin. 2011. Dünya Sinemasında Akımlar (2. Baskı). Ankara: Phoenix Kitap.
 • Ferro, Marc. 2017. Sinema ve Tarih. Çeviren Handan Demir. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gürkan, Hasan. 2015. Karşı Sinema. İstanbul: Es Yayınları.
 • Hayward, Susan. 2001. Cinema Studies The Key Concepts. London and NewYork: Routledge.
 • Kırel, Serpil. 2010. Kültürel Çalışmalar ve Sinema. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Neuman, Lawrence. 2007. Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Çeviren Sedef Özge. İstanbul: Yayın Odası Yayınları.
 • Oluk, Ayşen. 2004. “Klasik Anlatı Sineması (Hollywood Sineması Bağlamında)”. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Öztürk, Ruken. 2000. Sinemada Kadın Olmak: Sanat Filmlerinde Kadın İmgeleri. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Pearson, Roberta. 2003. “Sinemanın İlk Dönemi”. Dünya Sinema Tarihi derlemesi içinde, editör G. Nowell-Smith. Çeviren Ahmet Fethi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Schatz, Thomas. 2003. “Hollywood: Stüdyo Sisteminin Zaferi”. Dünya Sinema Tarihi derlemesi içinde, editör Nowell-Smith. Çeviren Ahmet Fethi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Staiger, Janet. 1992. Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of American Cinema. New Jersey: Princeton University Press.
 • Storper, Michael. 1993. “Flexible Specialisation in Hollywood: A Response to Aksoy and Robins”. Cambridge Journal of Economics. 17(4): 479-484.
 • Tamer, Ülkü. 2006. Sinema Dedi ki. İstanbul: Ekrag Kitabevi.
 • Topçu, Çiçek ve Serarslan, Meral. 2019. “Sinemada Erdemli Olmak: Godard ve Wit Filmi Üzerine”. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. 30: 35-53.
 • Wayne, Mike. 2017. Politik Film: Üçüncü Sinemanın Diyalektiği (2. Baskı). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Willemen, Paul. 2015. “Üçüncü Sinema Meselesi: Notlar ve Düşünceler”. Çeviren D. Okay Yıldırım”. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi. 6(1): 133-163.
 • Winston, Brain. 2008. Claiming the Real II: Documentary: Grierson and Beyond. London: BFI.
 • Wollen, Peter. 2004. Sinemada Göstergeler ve Anlam. Çeviren Zafer Aracagök. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Wright, Melanie. 2006. Religion and Film: an Introduction. London: I. B. Taurisand Company Limited.

Incendies in the Context of Dialectics of Cinema and Hybrid Narrative

Year 2022, Volume: 9 Issue: 2, 408 - 433, 25.11.2022
https://doi.org/10.24955/ilef.1031679

Abstract

The subject of this study, which aims to read a motion picture from a multiple perspective, is about dividing and reassembling the film of Incendies (2010) by Denis Villeneuve within the context of its filmic framework. For this purpose, a dialectical explanation of the main lines and intellectual features of the First, Second and Third Cinema concepts, which are essentially mutually exclusive but form the basis of each other when evaluated in the axis of emergence, is made through the film in question. Based on this starting point, it is aimed to present a holistic and multiple view by associating the features of the film with the narrative features of the First, Second and Third Cinema. In the study designed in a qualitative pattern to understand which narrative pattern the film is included in, it was concluded that the film “Incendies” has a hybrid narrative that erodes the boundaries of different conventions. As a production that makes a sharp reference to the conservatism of three narrative patterns, each of which declares its independence in cinema, Incendies presents the harmony of togetherness with the dialectic of narrative patterns between themselves.

References

 • Abisel, Nilgün. 2010. Sessiz Sinema (2. Baskı). De Ki Basım Yayım
 • Andrew, J. Dudley. 2010a. Büyük Sinema Kuramları. Çeviren Zahit Atam. İstanbul: Doruk Yayınları.
 • Andrew, J. Dudley. 2010b. “Foreword”. Global Art Cinema: New Theories And Histories derlemesi içinde, editörler Rosalind Galt & Karl Schoonover. New York: Oxford University Press.
 • Aristoteles, 2011. Poetika (20. Baskı). Çeviren Ömer Aygun & Ari Çokana. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Arnheim, Rudolf. 2010. Sanat Olarak Sinema (2. Baskı). Çeviren Rabia Ünal Tamdoğan. İstanbul: Hil Yayın.
 • Biryıldız, Esra. 2002. Örneklerle Türk Filmi Eleştirisi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Biryıldız, Esra ve Erus, Zeynep. 2007. Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması. İstanbul: Es Yayınları.
 • Bordwell, David ve Thompson, Kristin. 2011. Film Sanatı. Çeviren Ertan Yılmaz & Emrah Suat Onat. Ankara: De Ki Basım Yayım.
 • Coşkun, Esin. 2011. Dünya Sinemasında Akımlar (2. Baskı). Ankara: Phoenix Kitap.
 • Ferro, Marc. 2017. Sinema ve Tarih. Çeviren Handan Demir. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gürkan, Hasan. 2015. Karşı Sinema. İstanbul: Es Yayınları.
 • Hayward, Susan. 2001. Cinema Studies The Key Concepts. London and NewYork: Routledge.
 • Kırel, Serpil. 2010. Kültürel Çalışmalar ve Sinema. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.
 • Neuman, Lawrence. 2007. Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Çeviren Sedef Özge. İstanbul: Yayın Odası Yayınları.
 • Oluk, Ayşen. 2004. “Klasik Anlatı Sineması (Hollywood Sineması Bağlamında)”. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Öztürk, Ruken. 2000. Sinemada Kadın Olmak: Sanat Filmlerinde Kadın İmgeleri. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Pearson, Roberta. 2003. “Sinemanın İlk Dönemi”. Dünya Sinema Tarihi derlemesi içinde, editör G. Nowell-Smith. Çeviren Ahmet Fethi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Schatz, Thomas. 2003. “Hollywood: Stüdyo Sisteminin Zaferi”. Dünya Sinema Tarihi derlemesi içinde, editör Nowell-Smith. Çeviren Ahmet Fethi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Staiger, Janet. 1992. Interpreting Films: Studies in the Historical Reception of American Cinema. New Jersey: Princeton University Press.
 • Storper, Michael. 1993. “Flexible Specialisation in Hollywood: A Response to Aksoy and Robins”. Cambridge Journal of Economics. 17(4): 479-484.
 • Tamer, Ülkü. 2006. Sinema Dedi ki. İstanbul: Ekrag Kitabevi.
 • Topçu, Çiçek ve Serarslan, Meral. 2019. “Sinemada Erdemli Olmak: Godard ve Wit Filmi Üzerine”. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. 30: 35-53.
 • Wayne, Mike. 2017. Politik Film: Üçüncü Sinemanın Diyalektiği (2. Baskı). İstanbul: Yordam Kitap.
 • Willemen, Paul. 2015. “Üçüncü Sinema Meselesi: Notlar ve Düşünceler”. Çeviren D. Okay Yıldırım”. Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi. 6(1): 133-163.
 • Winston, Brain. 2008. Claiming the Real II: Documentary: Grierson and Beyond. London: BFI.
 • Wollen, Peter. 2004. Sinemada Göstergeler ve Anlam. Çeviren Zafer Aracagök. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Wright, Melanie. 2006. Religion and Film: an Introduction. London: I. B. Taurisand Company Limited.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Çiçek TOPÇU
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9273-2529
Türkiye

Publication Date November 25, 2022
Acceptance Date July 5, 2021
Published in Issue Year 2022Volume: 9 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { ilef1031679, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {}, publisher = {Ankara University}, year = {2022}, volume = {9}, number = {2}, pages = {408 - 433}, doi = {10.24955/ilef.1031679}, title = {Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın}, key = {cite}, author = {Topçu, Çiçek} }
APA Topçu, Ç. (2022). Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , 9 (2) , 408-433 . DOI: 10.24955/ilef.1031679
MLA Topçu, Ç. "Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın" . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 9 (2022 ): 408-433 <http://ilefdergisi.ankara.edu.tr/en/pub/issue/73535/1031679>
Chicago Topçu, Ç. "Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 9 (2022 ): 408-433
RIS TY - JOUR T1 - Incendies in the Context of Dialectics of Cinema and Hybrid Narrative AU - ÇiçekTopçu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.24955/ilef.1031679 DO - 10.24955/ilef.1031679 T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 408 EP - 433 VL - 9 IS - 2 SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - doi: 10.24955/ilef.1031679 UR - https://doi.org/10.24955/ilef.1031679 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Universitesi ILEF Dergisi Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın %A Çiçek Topçu %T Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın %D 2022 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V 9 %N 2 %R doi: 10.24955/ilef.1031679 %U 10.24955/ilef.1031679
ISNAD Topçu, Çiçek . "Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 9 / 2 (November 2022): 408-433 . https://doi.org/10.24955/ilef.1031679
AMA Topçu Ç. Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2022; 9(2): 408-433.
Vancouver Topçu Ç. Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2022; 9(2): 408-433.
IEEE Ç. Topçu , "Sinemasal Diyalektik ve Melez Anlatı Bağlamında İçimdeki Yangın", Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 408-433, Nov. 2022, doi:10.24955/ilef.1031679