Research Article
BibTex RIS Cite

Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sineması

Year 2023, Volume: 10 Issue: 2, 67 - 96, 28.11.2023
https://doi.org/10.24955/ilef.1309070

Abstract

Bu çalışmada travma ve göç çalışmaları literatüründen yararlanılarak, Almanya’ya işçi göçünü konu alan Almanya Acı Vatan (Şerif Gören, 1979) ve 40 Metrekare Almanya (Tevfik Başer, 1986) filmlerinde göçün toplumsal travmaya dönüşümü irdelenmektir. Çalışmada öncelikle Sigmund Freud, Cathy Caruth ve Dominick La Capra gibi kuramcıların travmaya ilişkin geliştirdikleri gecikme teorisi, semptomatik dışavurum, eleştirel çözüm ile Ann Kaplan ve Ban Wang’in, travmatik anlatılarda seyirciye önerildiğini belirttiği dikizcilik, şok etme, iyileşme ve tanıklık gibi farklı pozisyonlara dair kavrayışları değerlendirilerek, travmatik anlatıların geçmişle yüzleşmenin yanı sıra melodramatik bir kapanım yaratan ya da saldırganlığı teşvik eden ideolojik bir yönelime de sahip olabileceği ifade edilmektedir. Bu teorik perspektiften hareketle daha sonra Almanya’ya işçi göçünün tarihsel gelişimi aktarılmakta ve ele alınan filmlerde göç deneyiminin öznelliğin parçalanması ve benlik kaybı çerçevesinde sunulmasının tarihsel toplumsal nedenleri ortaya konulmaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise örneklem olarak seçilen filmlerdeki travmatik göç deneyiminin, aile içinde yaşanan parçalanmalar, kişisel trajediler, erkeklik krizi ve toplumsal cinsiyet ilişkilerindeki değişim üzerinden sunum biçimi değerlendirilmektedir. Göçü, ekonomik sömürü ve eşitsizlik ilişkilerinin yanı sıra iki farklı ulusun kültürel karşılaşması sonucunda göçmenin deneyimlediği uyumsuzluk, yabancılaşma, izolasyon aracılığıyla ele alan filmlerin, travma karşısında herhangi bir çözüm/kapanım sunup sunmadığı tartışılmaktadır. Filmlerin ulusal kimlik, ırkçılık, melezlik, entegrasyon, kültürel şok, erkeklik, kadınlık, bellek gibi izlekler çerçevesinde ve travma söylemi etrafında ne tür anlamları dolaşıma soktuğu araştırılmakta ve bu anlamların göçün ve göçmenin temsili bakımından sonuçları analiz edilmektedir.

References

 • Abadan-Unat, Nermin. 2002. Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ahmed, Sara. 2015. Duyguların Kültürel Politikası. Çeviren Sultan Komut. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Ahmed, Sara. 2016. Mutluluk Vaadi. Çeviren Deniz Mayadağ. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Ainslie, Ricardo C. vd. 2013. “Contemporary Psychoanalytic Views on the Experience of Immigration.” Psychoanalytic Psychology 30 (4): 663-679. https://doi.org/10.1037/a0034588
 • Akalın, Ayşe. 2018. “Açık, Döner, Mühürlü Kapılar: 20. Yüzyılda Batı/Doğu Ekseninde Emek Göçünün Seyri.” Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar içinde, editör S. Gülfer Ihlamur-Öner ve N. Aslı Şirin Öner, 89-106. Ankara: İletişim.
 • Alkın, Ömer. 2020. “Post-Migrant Memory Culture and Media History, The Figure of the Migrant in Turkish Cinema.” Please Rewind: German-Turkish Film and Video Culture in Berlin içinde, editör Maike Suhr, 25-35. Berlin: Archive Books.
 • Alkın, Ömer. 2021. “Postmigrant Media Futures.” Necsus: European Journal of Media Studies 10 (2): 113-120. https://necsus-ejms.org/postmigrant-media-futures/
 • Amara, Ahmed Ben. 2021. “A ‘Phantom Pain’: The Insidious Trauma of Migration in Fadia Faqir’s My Name is Salma.” English Studies 102 (6): 828-846. https://doi.org/10.1080/0013838X.2021.1966965
 • Baracco, Alberto. 2022. “Conclusion: Visual Aesthetics of Trauma.” Italian Experiences of Trauma through Film and Media içinde, editör Alberto Baracco ve Rosario Pollicino, 197-199. Newcastle upon Tyne :Cambridge Scholars Publishing.
 • Başcı, Pelin. 2017. Social Trauma and Telecinematic Memory: Imagining the Turkish Nation since the 1980 Coup. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Bauman, Zygmunt. 2003. Modernlik ve Müphemlik. Çeviren İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı.
 • Berger, James.1997. “Trauma and Literary Theory.” Contemporary Literature 38 (3): 569-582.
 • Berger, Roni ve Tzipi Weiss. 2003. “Immigration and Posttraumatic Growth-A Missing Link.” Journal of Immigrant & Refugee Services 1(2): 21-39. https://doi.org/10.1300/J191v01n02_02
 • Borgna, Eugenio. 2014. Melankoli. Çeviren Meryem Mine Çilingiroğlu. İstanbul: YKY.
 • Boym, Svetlana (2009). Nostaljinin Geleceği. Çeviren F. Burak Aydar. İstanbul: Metis.
 • Brubaker, Rogers. 2009. Fransa’da ve Almanya’da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu. Çeviren Vahide Pekel. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Burns, Rob. 2007. “Towards a Cinema of Cultural Hybridity: Turkish-German Filmmakers and the Representation of Alterity.” Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe 15 (1): 3-24. https://doi.org/10.1080/09651560701241362
 • Caruth, Cathy. 1995. “Introduction.” Trauma: Explorations in Memory içinde, editör Cathy Caruth, 3-12. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
 • Çelik-Rappas, İpek A. 2017. “Refugees as Innocent Bodies, Directors as Political Activists: Humanitarianism and Compassion in European Cinema.” Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos Emociones y Sociedad 23 (9): 81-89.
 • Çipe, Kemal (2021). “Ulusaşırı Türk Sineması.” Göç Dergisi 8 (3): 383-405.
 • Depeli, Gülsüm. 2010. “Görsellik ve Kültürel Bellek İlişkisi: Göçmenin Evi.” Kültür ve İletişim 13(2): 9-39.
 • Erder, Sema. 2006. Refah Toplumunda Getto. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Freud, Sigmund. 2001. Haz İlkesinin Ötesinde, Ben ve İd. Çeviren Ali Babaoğlu. İstanbul: Metis.
 • Freud, Sigmund. 2012. Musa ve Tektanrılı Din. Çeviren Oya Kasap. İstanbul: Say.
 • Freud, Sigmund. 2013. “Yas ve melankoli.” Çeviren E. Kapkın ve A. Tekşen. Metapsikoloji içinde, 243-259. İstanbul: Payel.
 • Goankar, Anna Meera vd. 2021. “Introduction.” Postmigration: Art, Culture and Politics in Contemporary Europe içinde, editörler Anna Meera Gaonkar, Astrid Sophie Øst Hansen, Hans Christian Post ve Moritz Schramm, 11-42. Bielefeld: Transcript Verlag.
 • Göktürk, Deniz. 2002. “Beyond Paternalism: Turkish German Traffic in Cinema.” The German Cinema Book içinde, editörler Tim Bergfelder, Erica Carter ve Deniz Göktürk, 248-256. London: British Film Institute.
 • Göktürk, Deniz. 2003. “Turkish Delight-German Fright: Unsettling Oppositions in Transnational Cinema.” Mapping the Margins, Identity Politics and the Media içinde, editörler Karen Ross ve Deniz Derman, 177-192. New Jersey: Hampton Press.
 • Grinberg, León ve Rebeca Grinberg. 1984. “A Psychoanalytic Study of Migration: Its Normal and Pathological Aspects.” Journal of the American Psychoanalytic Association 32 (1): 13-38.
 • Hermann, Judith. 2020. Travma ve İyileşme: Şiddetin Sonuçları, Ev İçi İstismardan Siyasi Teröre. Çeviren Tamer Tosun. İstanbul: Literatür.
 • Hirsch, Joshua. 2008. “Post-traumatic Cinema and the Holocaust Documentary.” Trauma and Cinema: Cross-Cultural Explorations içinde, editörler E. Ann Kaplan ve Ban Wang, 93-121. Hong Kong: Hong Kong University Press.
 • Kaplan, Ann. 2005. Trauma Culture: The Politics of Terror and Loss in Media and Literature. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press.
 • Kaplan, Ann E. ve Ban Wang. 2008. “Introduction: From Traumatic Paralysis to the Force Field of Modernity.” Trauma and Cinema: Cross-Cultural Explorations içinde, editörler E. Ann Kaplan ve Ban Wang, 1-22. Hong Kong: Hong Kong University Press.
 • Kaplan, F. Neşe. 2017. Göç, Kimlik, Çok Kültürlülük: Türk Sinemasında Almanya’ya Göç. İstanbul: Der Yayınları. King, Claire Sisco. 2012. Washed in Blood: Male Sacrifice, Trauma, and the Cinema. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press.
 • Makal, Ahmet. 1994. Sinemada Yedinci Adam: Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olayı. İzmir: Ege Yayıncılık. Morag, Raya. 2006. “Defeated Masculinity: Post-Traumatic Cinema in the Aftermath of the Vietnam War.” The Communication Review 9 (3): 189-219. https://doi.org/10.1080/10714420600814806
 • Morley, David ve Kevin Robins. 2011. Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar. Çeviren Emrehan Zeybekoğlu. İstanbul: Ayrıntı.
 • Naficy, Hamid. 2001. An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 • Nagel, Joane. 2004. “Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik.” Vatan Millet Kadınlar içinde, editör Ayşe Gül Altınay, 65-101. İstanbul: İletişim.
 • Öztürk, S. Ruken. 2004. “Kadın Filmlerinde Hülya Koçyiğit’in Personası: Başkaldırışı Karşı Konulmaz, Yepyeni Bir Oyuncu.” Yıldız: Hülya Koçyiğit içinde, editörler Aslı Güneş ve İren Dicle Aytaç, 30-48. Ankara: Dost.
 • Pagán-Teitelbaum, Iliana. 2010. “Depiction or Erasure? Violence and Trauma in Contemporary Peruvian Film.” Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 24 (1): 161-177. https://doi.org/10.1080/10304310903419575
 • Posos Devrani, Elif. 2020. “Alman Sinemasının Eskimeyen Yan Karakteri: Göçmenler.” Kültürötesi İmgeler: Ulusötesi Avrupa Sinemasında Göç, Sürgün, Kimlik ve Aksan Tartışmaları içinde, editör Yıldız Derya Birincioğlu ve Uğur Baloğlu, 29-55. İstanbul: Doruk.
 • Sancar, Mithat. 2010. Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne. İstanbul: İletişim.
 • Simmel, Georg. 2011. Modern Kültürde Çatışma. Çevirenler T. Bora, N. Kalaycı ve E. Gen. İstanbul: İletişim.
 • Sönmez, Sevcan. 2015. Filmlerle Hatırlamak: Toplumsal Travmaların Sinemada Temsil Edilişi. İstanbul: Metis.
 • Standing, Guy. 2022. Prekarya, Yeni Tehlikeli Sınıf. Çeviren Ergin Bulut. İstanbul: İletişim.
 • Şenol Cantek, Funda. 2015. “Toplumsal Cinsiyet ve Mekânsal Şiddet.” Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri içinde, editör Betül Yarar, 163-173. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Şimşek-Çağlar, Ayşe. 2005. “İki Elde Bir Sehpa.” Kültür Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat içinde, editörler Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanber, 293-307. İstanbul: Metis.
 • Talu, Nilüfer. 2010. “Modernlik Söylemi: Endişeli Bakışlarda Modern Birey.” METU Journal of the Faculty of Architecture 27 (2): 141-171.
 • Tümtaş, Mim Sertaç. 2020. Nöbetleşe Dışlanma: Göç ve Sosyal Dışlanma Döngüsü. İstanbul: İletişim. Ulusay, Nejat. 2008. Melez İmgeler: Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar. Ankara: Dost.
 • Vayrynen, Tarja. 2013. “Keeping the trauma of war open in the male body: resisting the hegemonic forms of masculinity and national identity in visual arts.” Journal of Gender Studies 22 (2): 137-151. https://doi.org/10.1080/09589236.2012.745686
 • Yalçın-Heckmann, Lale. 2005. “Almanya’daki Farklı Türk Göçmen Kuşaklarının Medyadaki Yansımaları.” Kültür Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat içinde, editörler Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanber, 308-320. İstanbul: Metis.
 • Yaren, Özgür. 2008. Altyazılı Rüyalar: Avrupa Göçmen Sineması. Ankara: De Ki.
 • Yıldız, Pınar. 2021. Kayıp Zamanın İzinde, Sinemada Geçmişle Yüzleşme, Yas ve İnkâr. İstanbul: Metis.
 • Yüksel, Sinem Evren. 2016. Travma Anlatıları, Türk Sinemasında Melodram ve Toplumsal Fantazi. İstanbul: Agora.

Migrant Cinema as a Trauma Experience

Year 2023, Volume: 10 Issue: 2, 67 - 96, 28.11.2023
https://doi.org/10.24955/ilef.1309070

Abstract

This study draws on the trauma and migration-studies literature to examine the transformation of migration into social trauma through two films on worker migration to Germany in the 1970s: Germany, Bitter Homeland (Şerif Gören, 1979) and 40 Square Meters of Germany (Tevfik Başer, 1986). The study begins by discussing concepts related to trauma developed by theorists such as Sigmund Freud, Cathy Caruth, and Dominick La Capra, specifically “latency,” “acting out,” and “working through.” It then evaluates other concepts offered to the audience in traumatic narratives, such as Ann Kaplan and Ban Wang’s concepts of voyeurism, shocking, curing, and witnessing. Evaluating these, it argues that traumatic narratives may have an ideological orientation that creates a melodramatic closure or encourages aggression as well as confronting the past. Based on this theoretical perspective, the study explains the historical development of labor migration to Germany and elaborates the historical and social reasons for the films’ presentation of the migration experience within the framework of the fragmentation of subjectivity and loss of self. The last part of the study evaluates the way the traumatic migration experience is presented in the films through family disintegration, personal tragedies, crisis of masculinity, and changes in gender relations. It discusses whether a solution to or closure for trauma can be found in films dealing with the economic exploitation, inequality, cultural incompatibility, alienation, and isolation that immigrants face. The study also explores the different kinds of meanings the films attach to the discourse of trauma within the framework of themes such as national identity, racism, hybridity, integration, cultural shock, masculinity, femininity, and memory. In addition, it evaluates the consequences of these meanings in terms of the representation of migration and immigrants.

References

 • Abadan-Unat, Nermin. 2002. Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ahmed, Sara. 2015. Duyguların Kültürel Politikası. Çeviren Sultan Komut. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Ahmed, Sara. 2016. Mutluluk Vaadi. Çeviren Deniz Mayadağ. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Ainslie, Ricardo C. vd. 2013. “Contemporary Psychoanalytic Views on the Experience of Immigration.” Psychoanalytic Psychology 30 (4): 663-679. https://doi.org/10.1037/a0034588
 • Akalın, Ayşe. 2018. “Açık, Döner, Mühürlü Kapılar: 20. Yüzyılda Batı/Doğu Ekseninde Emek Göçünün Seyri.” Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar içinde, editör S. Gülfer Ihlamur-Öner ve N. Aslı Şirin Öner, 89-106. Ankara: İletişim.
 • Alkın, Ömer. 2020. “Post-Migrant Memory Culture and Media History, The Figure of the Migrant in Turkish Cinema.” Please Rewind: German-Turkish Film and Video Culture in Berlin içinde, editör Maike Suhr, 25-35. Berlin: Archive Books.
 • Alkın, Ömer. 2021. “Postmigrant Media Futures.” Necsus: European Journal of Media Studies 10 (2): 113-120. https://necsus-ejms.org/postmigrant-media-futures/
 • Amara, Ahmed Ben. 2021. “A ‘Phantom Pain’: The Insidious Trauma of Migration in Fadia Faqir’s My Name is Salma.” English Studies 102 (6): 828-846. https://doi.org/10.1080/0013838X.2021.1966965
 • Baracco, Alberto. 2022. “Conclusion: Visual Aesthetics of Trauma.” Italian Experiences of Trauma through Film and Media içinde, editör Alberto Baracco ve Rosario Pollicino, 197-199. Newcastle upon Tyne :Cambridge Scholars Publishing.
 • Başcı, Pelin. 2017. Social Trauma and Telecinematic Memory: Imagining the Turkish Nation since the 1980 Coup. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Bauman, Zygmunt. 2003. Modernlik ve Müphemlik. Çeviren İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı.
 • Berger, James.1997. “Trauma and Literary Theory.” Contemporary Literature 38 (3): 569-582.
 • Berger, Roni ve Tzipi Weiss. 2003. “Immigration and Posttraumatic Growth-A Missing Link.” Journal of Immigrant & Refugee Services 1(2): 21-39. https://doi.org/10.1300/J191v01n02_02
 • Borgna, Eugenio. 2014. Melankoli. Çeviren Meryem Mine Çilingiroğlu. İstanbul: YKY.
 • Boym, Svetlana (2009). Nostaljinin Geleceği. Çeviren F. Burak Aydar. İstanbul: Metis.
 • Brubaker, Rogers. 2009. Fransa’da ve Almanya’da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu. Çeviren Vahide Pekel. Ankara: Dost Kitabevi.
 • Burns, Rob. 2007. “Towards a Cinema of Cultural Hybridity: Turkish-German Filmmakers and the Representation of Alterity.” Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe 15 (1): 3-24. https://doi.org/10.1080/09651560701241362
 • Caruth, Cathy. 1995. “Introduction.” Trauma: Explorations in Memory içinde, editör Cathy Caruth, 3-12. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
 • Çelik-Rappas, İpek A. 2017. “Refugees as Innocent Bodies, Directors as Political Activists: Humanitarianism and Compassion in European Cinema.” Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos Emociones y Sociedad 23 (9): 81-89.
 • Çipe, Kemal (2021). “Ulusaşırı Türk Sineması.” Göç Dergisi 8 (3): 383-405.
 • Depeli, Gülsüm. 2010. “Görsellik ve Kültürel Bellek İlişkisi: Göçmenin Evi.” Kültür ve İletişim 13(2): 9-39.
 • Erder, Sema. 2006. Refah Toplumunda Getto. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Freud, Sigmund. 2001. Haz İlkesinin Ötesinde, Ben ve İd. Çeviren Ali Babaoğlu. İstanbul: Metis.
 • Freud, Sigmund. 2012. Musa ve Tektanrılı Din. Çeviren Oya Kasap. İstanbul: Say.
 • Freud, Sigmund. 2013. “Yas ve melankoli.” Çeviren E. Kapkın ve A. Tekşen. Metapsikoloji içinde, 243-259. İstanbul: Payel.
 • Goankar, Anna Meera vd. 2021. “Introduction.” Postmigration: Art, Culture and Politics in Contemporary Europe içinde, editörler Anna Meera Gaonkar, Astrid Sophie Øst Hansen, Hans Christian Post ve Moritz Schramm, 11-42. Bielefeld: Transcript Verlag.
 • Göktürk, Deniz. 2002. “Beyond Paternalism: Turkish German Traffic in Cinema.” The German Cinema Book içinde, editörler Tim Bergfelder, Erica Carter ve Deniz Göktürk, 248-256. London: British Film Institute.
 • Göktürk, Deniz. 2003. “Turkish Delight-German Fright: Unsettling Oppositions in Transnational Cinema.” Mapping the Margins, Identity Politics and the Media içinde, editörler Karen Ross ve Deniz Derman, 177-192. New Jersey: Hampton Press.
 • Grinberg, León ve Rebeca Grinberg. 1984. “A Psychoanalytic Study of Migration: Its Normal and Pathological Aspects.” Journal of the American Psychoanalytic Association 32 (1): 13-38.
 • Hermann, Judith. 2020. Travma ve İyileşme: Şiddetin Sonuçları, Ev İçi İstismardan Siyasi Teröre. Çeviren Tamer Tosun. İstanbul: Literatür.
 • Hirsch, Joshua. 2008. “Post-traumatic Cinema and the Holocaust Documentary.” Trauma and Cinema: Cross-Cultural Explorations içinde, editörler E. Ann Kaplan ve Ban Wang, 93-121. Hong Kong: Hong Kong University Press.
 • Kaplan, Ann. 2005. Trauma Culture: The Politics of Terror and Loss in Media and Literature. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press.
 • Kaplan, Ann E. ve Ban Wang. 2008. “Introduction: From Traumatic Paralysis to the Force Field of Modernity.” Trauma and Cinema: Cross-Cultural Explorations içinde, editörler E. Ann Kaplan ve Ban Wang, 1-22. Hong Kong: Hong Kong University Press.
 • Kaplan, F. Neşe. 2017. Göç, Kimlik, Çok Kültürlülük: Türk Sinemasında Almanya’ya Göç. İstanbul: Der Yayınları. King, Claire Sisco. 2012. Washed in Blood: Male Sacrifice, Trauma, and the Cinema. New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University Press.
 • Makal, Ahmet. 1994. Sinemada Yedinci Adam: Türk Sinemasında İç ve Dış Göç Olayı. İzmir: Ege Yayıncılık. Morag, Raya. 2006. “Defeated Masculinity: Post-Traumatic Cinema in the Aftermath of the Vietnam War.” The Communication Review 9 (3): 189-219. https://doi.org/10.1080/10714420600814806
 • Morley, David ve Kevin Robins. 2011. Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar. Çeviren Emrehan Zeybekoğlu. İstanbul: Ayrıntı.
 • Naficy, Hamid. 2001. An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
 • Nagel, Joane. 2004. “Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik.” Vatan Millet Kadınlar içinde, editör Ayşe Gül Altınay, 65-101. İstanbul: İletişim.
 • Öztürk, S. Ruken. 2004. “Kadın Filmlerinde Hülya Koçyiğit’in Personası: Başkaldırışı Karşı Konulmaz, Yepyeni Bir Oyuncu.” Yıldız: Hülya Koçyiğit içinde, editörler Aslı Güneş ve İren Dicle Aytaç, 30-48. Ankara: Dost.
 • Pagán-Teitelbaum, Iliana. 2010. “Depiction or Erasure? Violence and Trauma in Contemporary Peruvian Film.” Continuum: Journal of Media & Cultural Studies 24 (1): 161-177. https://doi.org/10.1080/10304310903419575
 • Posos Devrani, Elif. 2020. “Alman Sinemasının Eskimeyen Yan Karakteri: Göçmenler.” Kültürötesi İmgeler: Ulusötesi Avrupa Sinemasında Göç, Sürgün, Kimlik ve Aksan Tartışmaları içinde, editör Yıldız Derya Birincioğlu ve Uğur Baloğlu, 29-55. İstanbul: Doruk.
 • Sancar, Mithat. 2010. Geçmişle Hesaplaşma, Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne. İstanbul: İletişim.
 • Simmel, Georg. 2011. Modern Kültürde Çatışma. Çevirenler T. Bora, N. Kalaycı ve E. Gen. İstanbul: İletişim.
 • Sönmez, Sevcan. 2015. Filmlerle Hatırlamak: Toplumsal Travmaların Sinemada Temsil Edilişi. İstanbul: Metis.
 • Standing, Guy. 2022. Prekarya, Yeni Tehlikeli Sınıf. Çeviren Ergin Bulut. İstanbul: İletişim.
 • Şenol Cantek, Funda. 2015. “Toplumsal Cinsiyet ve Mekânsal Şiddet.” Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri içinde, editör Betül Yarar, 163-173. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Şimşek-Çağlar, Ayşe. 2005. “İki Elde Bir Sehpa.” Kültür Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat içinde, editörler Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanber, 293-307. İstanbul: Metis.
 • Talu, Nilüfer. 2010. “Modernlik Söylemi: Endişeli Bakışlarda Modern Birey.” METU Journal of the Faculty of Architecture 27 (2): 141-171.
 • Tümtaş, Mim Sertaç. 2020. Nöbetleşe Dışlanma: Göç ve Sosyal Dışlanma Döngüsü. İstanbul: İletişim. Ulusay, Nejat. 2008. Melez İmgeler: Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar. Ankara: Dost.
 • Vayrynen, Tarja. 2013. “Keeping the trauma of war open in the male body: resisting the hegemonic forms of masculinity and national identity in visual arts.” Journal of Gender Studies 22 (2): 137-151. https://doi.org/10.1080/09589236.2012.745686
 • Yalçın-Heckmann, Lale. 2005. “Almanya’daki Farklı Türk Göçmen Kuşaklarının Medyadaki Yansımaları.” Kültür Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat içinde, editörler Deniz Kandiyoti ve Ayşe Saktanber, 308-320. İstanbul: Metis.
 • Yaren, Özgür. 2008. Altyazılı Rüyalar: Avrupa Göçmen Sineması. Ankara: De Ki.
 • Yıldız, Pınar. 2021. Kayıp Zamanın İzinde, Sinemada Geçmişle Yüzleşme, Yas ve İnkâr. İstanbul: Metis.
 • Yüksel, Sinem Evren. 2016. Travma Anlatıları, Türk Sinemasında Melodram ve Toplumsal Fantazi. İstanbul: Agora.
There are 54 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Culture, Representation and Identity
Journal Section Articles
Authors

Eren Yüksel 0000-0003-1299-7517

Publication Date November 28, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 10 Issue: 2

Cite

APA Yüksel, E. (2023). Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sineması. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 10(2), 67-96. https://doi.org/10.24955/ilef.1309070
AMA Yüksel E. Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sineması. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. November 2023;10(2):67-96. doi:10.24955/ilef.1309070
Chicago Yüksel, Eren. “Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sineması”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 10, no. 2 (November 2023): 67-96. https://doi.org/10.24955/ilef.1309070.
EndNote Yüksel E (November 1, 2023) Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sineması. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 10 2 67–96.
IEEE E. Yüksel, “Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sineması”, Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 67–96, 2023, doi: 10.24955/ilef.1309070.
ISNAD Yüksel, Eren. “Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sineması”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 10/2 (November 2023), 67-96. https://doi.org/10.24955/ilef.1309070.
JAMA Yüksel E. Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sineması. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2023;10:67–96.
MLA Yüksel, Eren. “Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sineması”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol. 10, no. 2, 2023, pp. 67-96, doi:10.24955/ilef.1309070.
Vancouver Yüksel E. Bir Travma Deneyimi Olarak Göçmen Sineması. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2023;10(2):67-96.