Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Göç ve Medya: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Suriye Medyasına İlişkin Eğilimleri

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 69 - 98, 29.05.2023
https://doi.org/10.24955/ilef.1306651

Abstract

Bu çalışma, Gaziantep kentinde yerleşik Suriyeli göçmen üniversite öğrencilerinin Suriye medyasına ilişkin eğilimlerini anlamaya dönük bir araştırmayı içermektedir. Bu doğrultuda yarı-yapılandırılmış bir soru formu üzerinden farklı disiplinlerde yükseköğrenim gören 50 göçmen genç ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Göçmen üniversite öğrencilerinin Suriye medyasında takip ettikleri gazete, dergi, radyo gibi geleneksel iletişim araçları yanında bütün olarak temel enformasyon kaynaklarına ilişkin önce genel bir nicel görünüm ortaya konmuş; öğrencilerin söylemlerine, anlam güzergâhlarına, medyayı tasavvur etme biçimlerine ve bununla birlikte en çok rağbet edilen medya mecralarının yönetmenlerinin kendi toplumsal konumları ile yayın politikalarına ilişkin tariflerine yaslanan etnografik verilerle bu görünüm nitel olarak da derinleştirilmiştir. Genel olarak bakıldığında; Türkiye medyasında hâkim olan ve Suriyeli göçmenleri bir tür fazlalık olarak gören temsil biçiminin, göçmen gençlerin bakışını bir potansiyel olarak Suriye medyasına çevirdiği söylenebilse de bunun büyük oranda edime dönüşmediği ve Suriye medyasına dönük göçmen ilgisinin yoğun olmadığı anlaşılmaktadır. Göçmen izleyicilerin medya motivasyonuna bakıldığında ise iki hat belirgindir: Medya etkisine kendini tamamen kapatmak ve Suriye’de geride kalanlarla medya aracılığıyla bağ kurmak.

References

 • Agamben, Giorgio. 2001. Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. Çeviren İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Al-Gherbal. Erişim tarihi 02 Şubat 2022. https://www.algherbal.com/.
 • Ataman, Hakan. 2014. “Yazılı Basında Ayrımcı Söylem: Yerel ve Ulusal Basında Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcı Söylem.” Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil, Eylül-Aralık 2014 Raporu içinde, 61-105. İstanbul: Hrant Dink Vakfı.
 • Badiou, Alain. 2004. Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme. Çeviren Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Boening, Astrid B. 2014. The Arab Spring: Re-Balancing the Greater Euro- Mediterranean?. New York: Springer.
 • Buchanan, Sara, Bethan Grillo ve Terry Threadgold. 2003. What’s the Story? Results from Research into Media Coverage of Refugees and Asylum Seekers in the UK. UK: Article 19.
 • Cohen, Stanley. 2011. Folk Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and Rockers. London: Routledge.
 • Crawley, Heaven, Simon Mcmahon ve Katharine Jones. 2016. Victims and Villains: Migrant Voices in the British Media. Coventry University: Center for Trust, Peace and Social Relations.
 • Crisp, Jeff. 2002. No Solution in Sight: The Problem of Protracted Refugee Situations in Africa. UNHCR: The Center for Comparative Immigration Studies.
 • Curran, James. 1993. “Rethinking the Media As a Public Sphere.” Communication and Citizienship: Journalism and Public Sphere içinde, editörler Peter Dahlgren ve Colin Sparks, 27-56. London: Routledge.
 • Deleuze, Gilles ve Felix Guattari. 1990. Kapitalizm ve Şizofreni 1: Göçebebilimi İncelemesi-Savaş Makinası. Çeviren Ali Akay. Ankara: Bağlam Yayıncılık.
 • Derrida, Jacques ve Anne Dufourmantelle. 2000. Of Hospitality. California: Stanford University Press.
 • Doğanay, Ülkü ve Hatice Çoban-Keneş. 2016. “Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerinin İnşası.” Mülkiye Dergisi 40 (1): 143-184.
 • Duffy, Katherine. 1995. Social Exclusion and Human Dignity in Europe: Background Report for the Proposed Initiative by the Council of Europe. Brussels: Council of Europe.
 • Durkheim Emile. 1899. “Anti-Semitism and Social Crisis.” Sociological Theory 26 (4): 321-323.
 • Dursun, Çiler. 2004. “Haberde Gerçekliğin İnşa Edilmesi Ne Demektir?.” Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde, derleyen Çiler Dursun, 37-65. Ankara: Elips Kitap.
 • ECSM. 2015. “Ethical Charter for Syrian Media.” Erişim tarihi 02 Şubat 2022. https://almethaq-sy.org/en
 • Efe, İbrahim. 2015. Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar. Ankara: SETA Yayınları.
 • Enab Baladi. Erişim tarihi 02 Şubat 2022. https://www.enabbaladi.net/.
 • Fairclough, Norman. 2003. “Söylemin Diyalektiği”, Söylem ve İdeoloji içinde, derleyenler Barış Çoban ve Zeynep Özarslan, 173-184. İstanbul: Su Yayınları.
 • Hall, Stuart. 1999. “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü.” Medya, İktidar, İdeoloji içinde, derleyen Mehmet Küçük, 77-126. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Harvey, David. 2014. Postmodernliğin Durumu. Çeviren Sungur Savran. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hassan, Robert. 2004. Media, Politics and the Network Society. Berkshire: Open University Press.
 • Hymes, Dell. 1964. “Introduction: Toward Ethnographies of Communication.” American Anthropologist 66 (6): 1-34.
 • Kartarı, Asker. 2017. “Nitel Düşünce ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşım.” Moment Dergi 4 (1): 207-220. https://doi.org/10.17572/ mj2017.1.207220.
 • Köksalan, M. Emre, Gökhan Gökgöz ve B. Oğuz Aydın (2021a). Suriyeli Göçmenler ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletişim Örüntüleri ve Mekân Deneyimi: Teknolojik Sermaye ve Medya Tüketim Pratikleri. Adana: Ajans 9 Yayınları.
 • Köksalan, M. Emre, Gökhan Gökgöz ve B. Oğuz Aydın (2021b). Suriyeli Göçmenler ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletişim Örüntüleri ve Mekân Deneyimi: Beğeniler. Adana: Ajans 9 Yayınları. Levinas, Emmanuel. 1979. Totality and Infinity: An Essay on Exteriority. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
 • MacLure, Maggie. 2009. “Broken Voices, Dirty Words: On the Productive Insufficiency of Voice.” Voice in Qualitative Inquiry içinde, editörler Alecia Y. Jackson ve Lisa A. Mazzei, 97-113. New York: Routledge.
 • Malkki, Liisa H. 1996. “Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization.” Cultural Anthropology 11 (3): 377-404.
 • Mannik, Lynda. 2012. Photography, Memory and Refugee Identity: The Voyage of the SS Walnut, 1948. Vancouver: UBC Press.
 • Marcus, E. George ve Michael M. J. Fischer. 1986. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press.
 • Mole, Richard. 2007. “Discursive Identities/Identity Discourses and Political Power.” Discursive Constructions of Identity in European Politics içinde, editör Richard Mole, 1-21. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Mountz, Alison. 2009. “Migration.” Key Concepts in Political Geography içinde, derleyenler Carolyn Gallaher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz ve Peter Shirlow, 174-185. London: Sage.
 • Murdock, Graham. 1992. “Citizens, Consumers and Public Culture.” Media Cultures: Reappraising Transnational Media içinde, derleyenler Kim C. Schroder ve Michael Skovmand, 17-41. London: Routledge.
 • Nyers, Peter. 2006. Rethinking Refugees: Beyond States of Emergency. New York: Routledge.
 • Parenti, Michael. 2008. “Tekelci Medya Manipülasyonu.” Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji içinde, derleyenler Levent Yaylagül ve Nilüfer Korkmaz, 91-103. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Parker, Ian. 1987. “Social Representations: Social psychology’s (mis)use of sociology.” Journal for the Theory of Social Behavior 17 (4): 447-469.
 • Procter, Lisa ve Dylan Yamada-Rice. 2015. “Shoes of Childhood: Exploring the Emotional Politics Through Which Images Become Narrated on Social Media.” The Iconic Image on Social Media: A Rapid Research Response to the Death of Aylan Kurdi içinde, editörler Farida Vis ve Olga Goriunova, 57-60. UK: Visual Social Media Lab.
 • Rozana. Erişim tarihi 02 Şubat 2022. https://www.rozana.fm/.
 • Simmel, Georg. 2009. Bireysellik ve Kültür. Çeviren Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • UNHCR. 2021. “Mid-Year Trends.” Erişim tarihi 2 Şubat 2022. https://www. unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
 • van Dijk, Teun A. 1987. Communicating Racism: Ethnic Prejudice in Thought and Talk. Newbury Park: Sage Publications.
 • van Dijk, Teun A. 1988. News as Discourse. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Asssociates Publication.
 • van Dijk, Teun A. 2007. “Bir Söylem Olarak Haberin Disiplinler Arası Çözümlenmesi.” Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri içinde, derleyenler Gülseren Ş. Atabek ve Ümit Atabek, 164-181. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Wennersten, Peter. 1999. “The Politics of Inclusion: The Case of the Baltic States.” Cooperation and Conflict 34 (3): 272-296.
 • YUKK. 2014. “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.” Erişim tarihi 2 Şubat 2022. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6458.pdf
 • Youtube. 2016. “Canadian children’s choir sings Islamic song Tala al Badru Alayna Welcome To Canada Syrian Refugee.” Erişim tarihi: 2 Şubat 2022. https://www.youtube.com/watch?v=Y8bZIN5ximY

Migration and Media: Attitudes toward Syrian Media among Syrian-Immigrant University Students in Gaziantep

Year 2023, Volume: 10 Issue: 1, 69 - 98, 29.05.2023
https://doi.org/10.24955/ilef.1306651

Abstract

This study aims to understand the attitudes toward Syrian media held by Syrian-immigrant university students living in the city of Gaziantep. Face-to-face interviews were conducted with 50 young immi- grant students from different academic departments using a semi-structured questionnaire. On the ba- sis of these interviews, a quantitative overview was produced detailing the main sources of their knowl- edge and the traditional communication channels they follow in Syrian media, including newspapers, magazines, and radio. This overview was then enriched qualitatively with ethnographic data based on students’ discourses, meaning routes, the ways they make sense of their relationship with the media, and the descriptions that directors of the most popular communication channels offered of their own social positions and broadcasting policies. Although it has been argued that disparaging coverage and representations of immigrants in Turkish media have led young Syrian immigrants to eschew Turkish media and to follow Syrian media instead, the results of this study indicate that they do not do so in any significant way. The findings of this study suggest that Syrian-immigrant audiences in Turkey have two main tendencies in relation to Syrian media: closing themselves off to the media completely and using it to connect with those left behind in Syria.

References

 • Agamben, Giorgio. 2001. Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat. Çeviren İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Al-Gherbal. Erişim tarihi 02 Şubat 2022. https://www.algherbal.com/.
 • Ataman, Hakan. 2014. “Yazılı Basında Ayrımcı Söylem: Yerel ve Ulusal Basında Suriyeli Mültecilere Yönelik Ayrımcı Söylem.” Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil, Eylül-Aralık 2014 Raporu içinde, 61-105. İstanbul: Hrant Dink Vakfı.
 • Badiou, Alain. 2004. Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme. Çeviren Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Boening, Astrid B. 2014. The Arab Spring: Re-Balancing the Greater Euro- Mediterranean?. New York: Springer.
 • Buchanan, Sara, Bethan Grillo ve Terry Threadgold. 2003. What’s the Story? Results from Research into Media Coverage of Refugees and Asylum Seekers in the UK. UK: Article 19.
 • Cohen, Stanley. 2011. Folk Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and Rockers. London: Routledge.
 • Crawley, Heaven, Simon Mcmahon ve Katharine Jones. 2016. Victims and Villains: Migrant Voices in the British Media. Coventry University: Center for Trust, Peace and Social Relations.
 • Crisp, Jeff. 2002. No Solution in Sight: The Problem of Protracted Refugee Situations in Africa. UNHCR: The Center for Comparative Immigration Studies.
 • Curran, James. 1993. “Rethinking the Media As a Public Sphere.” Communication and Citizienship: Journalism and Public Sphere içinde, editörler Peter Dahlgren ve Colin Sparks, 27-56. London: Routledge.
 • Deleuze, Gilles ve Felix Guattari. 1990. Kapitalizm ve Şizofreni 1: Göçebebilimi İncelemesi-Savaş Makinası. Çeviren Ali Akay. Ankara: Bağlam Yayıncılık.
 • Derrida, Jacques ve Anne Dufourmantelle. 2000. Of Hospitality. California: Stanford University Press.
 • Doğanay, Ülkü ve Hatice Çoban-Keneş. 2016. “Yazılı Basında Suriyeli ‘Mülteciler’: Ayrımcı Söylemlerin Rasyonel ve Duygusal Gerekçelerinin İnşası.” Mülkiye Dergisi 40 (1): 143-184.
 • Duffy, Katherine. 1995. Social Exclusion and Human Dignity in Europe: Background Report for the Proposed Initiative by the Council of Europe. Brussels: Council of Europe.
 • Durkheim Emile. 1899. “Anti-Semitism and Social Crisis.” Sociological Theory 26 (4): 321-323.
 • Dursun, Çiler. 2004. “Haberde Gerçekliğin İnşa Edilmesi Ne Demektir?.” Haber, Hakikat ve İktidar İlişkisi içinde, derleyen Çiler Dursun, 37-65. Ankara: Elips Kitap.
 • ECSM. 2015. “Ethical Charter for Syrian Media.” Erişim tarihi 02 Şubat 2022. https://almethaq-sy.org/en
 • Efe, İbrahim. 2015. Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar. Ankara: SETA Yayınları.
 • Enab Baladi. Erişim tarihi 02 Şubat 2022. https://www.enabbaladi.net/.
 • Fairclough, Norman. 2003. “Söylemin Diyalektiği”, Söylem ve İdeoloji içinde, derleyenler Barış Çoban ve Zeynep Özarslan, 173-184. İstanbul: Su Yayınları.
 • Hall, Stuart. 1999. “İdeolojinin Yeniden Keşfi: Medya Çalışmalarında Baskı Altında Tutulanın Geri Dönüşü.” Medya, İktidar, İdeoloji içinde, derleyen Mehmet Küçük, 77-126. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Harvey, David. 2014. Postmodernliğin Durumu. Çeviren Sungur Savran. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hassan, Robert. 2004. Media, Politics and the Network Society. Berkshire: Open University Press.
 • Hymes, Dell. 1964. “Introduction: Toward Ethnographies of Communication.” American Anthropologist 66 (6): 1-34.
 • Kartarı, Asker. 2017. “Nitel Düşünce ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşım.” Moment Dergi 4 (1): 207-220. https://doi.org/10.17572/ mj2017.1.207220.
 • Köksalan, M. Emre, Gökhan Gökgöz ve B. Oğuz Aydın (2021a). Suriyeli Göçmenler ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletişim Örüntüleri ve Mekân Deneyimi: Teknolojik Sermaye ve Medya Tüketim Pratikleri. Adana: Ajans 9 Yayınları.
 • Köksalan, M. Emre, Gökhan Gökgöz ve B. Oğuz Aydın (2021b). Suriyeli Göçmenler ve Gaziantep Yerlilerinin Kültürlerarası İletişim Örüntüleri ve Mekân Deneyimi: Beğeniler. Adana: Ajans 9 Yayınları. Levinas, Emmanuel. 1979. Totality and Infinity: An Essay on Exteriority. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
 • MacLure, Maggie. 2009. “Broken Voices, Dirty Words: On the Productive Insufficiency of Voice.” Voice in Qualitative Inquiry içinde, editörler Alecia Y. Jackson ve Lisa A. Mazzei, 97-113. New York: Routledge.
 • Malkki, Liisa H. 1996. “Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization.” Cultural Anthropology 11 (3): 377-404.
 • Mannik, Lynda. 2012. Photography, Memory and Refugee Identity: The Voyage of the SS Walnut, 1948. Vancouver: UBC Press.
 • Marcus, E. George ve Michael M. J. Fischer. 1986. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press.
 • Mole, Richard. 2007. “Discursive Identities/Identity Discourses and Political Power.” Discursive Constructions of Identity in European Politics içinde, editör Richard Mole, 1-21. Hampshire: Palgrave Macmillan.
 • Mountz, Alison. 2009. “Migration.” Key Concepts in Political Geography içinde, derleyenler Carolyn Gallaher, Carl T. Dahlman, Mary Gilmartin, Alison Mountz ve Peter Shirlow, 174-185. London: Sage.
 • Murdock, Graham. 1992. “Citizens, Consumers and Public Culture.” Media Cultures: Reappraising Transnational Media içinde, derleyenler Kim C. Schroder ve Michael Skovmand, 17-41. London: Routledge.
 • Nyers, Peter. 2006. Rethinking Refugees: Beyond States of Emergency. New York: Routledge.
 • Parenti, Michael. 2008. “Tekelci Medya Manipülasyonu.” Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji içinde, derleyenler Levent Yaylagül ve Nilüfer Korkmaz, 91-103. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Parker, Ian. 1987. “Social Representations: Social psychology’s (mis)use of sociology.” Journal for the Theory of Social Behavior 17 (4): 447-469.
 • Procter, Lisa ve Dylan Yamada-Rice. 2015. “Shoes of Childhood: Exploring the Emotional Politics Through Which Images Become Narrated on Social Media.” The Iconic Image on Social Media: A Rapid Research Response to the Death of Aylan Kurdi içinde, editörler Farida Vis ve Olga Goriunova, 57-60. UK: Visual Social Media Lab.
 • Rozana. Erişim tarihi 02 Şubat 2022. https://www.rozana.fm/.
 • Simmel, Georg. 2009. Bireysellik ve Kültür. Çeviren Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yayınları.
 • UNHCR. 2021. “Mid-Year Trends.” Erişim tarihi 2 Şubat 2022. https://www. unhcr.org/statistics/unhcrstats/618ae4694/mid-year-trends-2021.html
 • van Dijk, Teun A. 1987. Communicating Racism: Ethnic Prejudice in Thought and Talk. Newbury Park: Sage Publications.
 • van Dijk, Teun A. 1988. News as Discourse. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Asssociates Publication.
 • van Dijk, Teun A. 2007. “Bir Söylem Olarak Haberin Disiplinler Arası Çözümlenmesi.” Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri içinde, derleyenler Gülseren Ş. Atabek ve Ümit Atabek, 164-181. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Wennersten, Peter. 1999. “The Politics of Inclusion: The Case of the Baltic States.” Cooperation and Conflict 34 (3): 272-296.
 • YUKK. 2014. “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.” Erişim tarihi 2 Şubat 2022. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6458.pdf
 • Youtube. 2016. “Canadian children’s choir sings Islamic song Tala al Badru Alayna Welcome To Canada Syrian Refugee.” Erişim tarihi: 2 Şubat 2022. https://www.youtube.com/watch?v=Y8bZIN5ximY

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication and Media Studies
Journal Section Articles
Authors

Gökhan GÖKGÖZ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-9072-4015
Türkiye

Publication Date May 29, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA
GÖKGÖZ, G. (2023). Göç ve Medya: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Suriye Medyasına İlişkin Eğilimleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 10(1), 69-98. https://doi.org/10.24955/ilef.1306651
MLA
GÖKGÖZ, Gökhan. “Göç Ve Medya: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Suriye Medyasına İlişkin Eğilimleri”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol. 10, no. 1, 2023, pp. 69-98, doi:10.24955/ilef.1306651.
Chicago
GÖKGÖZ, Gökhan. “Göç Ve Medya: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Suriye Medyasına İlişkin Eğilimleri”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 10, no. 1 (May 2023): 69-98. https://doi.org/10.24955/ilef.1306651.
EndNote
GÖKGÖZ G (May 1, 2023) Göç ve Medya: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Suriye Medyasına İlişkin Eğilimleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 10 1 69–98.
ISNAD
GÖKGÖZ, Gökhan. “Göç Ve Medya: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Suriye Medyasına İlişkin Eğilimleri”. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 10/1 (May 2023), 69-98. https://doi.org/10.24955/ilef.1306651.
AMA
GÖKGÖZ G. Göç ve Medya: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Suriye Medyasına İlişkin Eğilimleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. May 2023;10(1):69-98. doi:10.24955/ilef.1306651
Vancouver
GÖKGÖZ G. Göç ve Medya: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Suriye Medyasına İlişkin Eğilimleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2023;10(1):69-98.
IEEE
G. GÖKGÖZ, “Göç ve Medya: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Suriye Medyasına İlişkin Eğilimleri”, Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 69–98, 2023, doi: 10.24955/ilef.1306651.
JAMA
GÖKGÖZ G. Göç ve Medya: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmen Üniversite Öğrencilerinin Suriye Medyasına İlişkin Eğilimleri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2023;10:69–98.